Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ogretme1/public_html/ingilizce-dersleri/index.php on line 35

EN YENİLER

EN ÇOK OKUNAN

ATATÜRK ?LKELER?Atatürk ?lkeleri, Atatürk Devrimleri\'ne temel te?kil eden fikir ve dü?üncelerdir. Atatürk ?lkeleri, Türkiye\'yi ça?da? uygarl?k düzeyine ula?t?rabilmek için bilimsel dü?ünceyi esas alan akl?n ve mant???n çizdi?i yollard?r.

Atatürk ilkeleri 6 tanedir. Bu konu i
Ekleyen : huriye
Ekleme Tarihi: 17:07:11

Bu ünitede, ?u ana kadar ö?rendi?imiz farkl? konular? hat?rlayaca??z. ?ngilizce dilbilgisinde kullan?lan be going to gelecek zaman, will gelecek zaman ve be fiil-ing ?imdiki zaman kullan?mlar?n? hat?rlayal?m.

-Which holiday is your favourite?
-My favourite holiday is the twenty-third of April
Ekleyen : Handen
Ekleme Tarihi: 27:07:11

??mdiki zaman?n ingilizce olarak nas?l ifade edildi?ini gördük. ?imdi aile üyelerinin neler yapt?klar?na dair kurulan cümlelere bakal?m.The young boy is doing his homework.
His sister is vacuuming.
His other sister is dusting.
The mother is washing the dishes.


My mother is doing
Ekleyen : Yakup
Ekleme Tarihi: 27:07:11

He has just finished his homework.
She has just finished her game.
He has just arrived.
The train has just arrived.
We have just called your grandmother.
Bu cümlelerde vurgulanan manay? anlayabildiniz mi? Yap?lan i?in "henüz, az önce" bitti?ini söylemi? oluyoruz.

My sister has alr
Ekleyen : Haydar
Ekleme Tarihi: 27:07:11

I am easy going and flexible. I'm good at analytical problem solving too. These are my strenghts.
My biggest weakness is that I am very bad at social skills. I don't have communication skills either.
These are my personal qualities. What about you? What are your personal qualities? Are y
Ekleyen : Haydar
Ekleme Tarihi: 09:08:11

THE 12 SIGNS OF THE ZODIAC:

The Zodiac is made up of 12 different sun signs. Your date of birth determines which one you are.

There are 12 sign signs:

Aries - the Ram, Taurus - the Bull, Gemini the Twins, Cancer the Crab, Leo - the Lion, Virgo - the Virgin, Libra the Scales, Scorpio - the
Ekleyen : Handen
Ekleme Tarihi: 27:07:11

?ngilizce 'de "Regions", "bölgeler" manas?na gelir.
Region Mediterrenean Region
City Erzurum
Mountain Toros mountains
Lake Bey?ehir
Valley Çukurova
River Seyhan


Konya is in Central Anatolia Region. Mevlana is very famous in Konya.

There is a
Ekleyen : Funda
Ekleme Tarihi: 27:07:11

I will study for my exam.
It will bury the bone into the garden.
You will go to the hospital.
They will talk to the principal.


?ngilizce 'de en s?k kullan?lan gelecek zaman ifadesi "will" dir. Cümlede özneden hemen sonra "will" sözcü?ünü kullan?rsak, gelecek zaman
Ekleyen : huriye
Ekleme Tarihi: 27:07:11