escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan ileri Bakanl Grevde Ykselme snav soru ve cevaplar retmen Sitesi9446 defa grntlendi.

ileri Bakanl Grevde Ykselme snav soru ve cevaplar

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimii

Mesaj: #1
ileri Bakanl Grevde Ykselme snav soru ve cevaplar
ileri Bakanl Grevde Ykselme snav soru ve cevaplar 04.10.2004

ANAYASA
1- Hangisi temel hak ve hrriyetlerin niteliklerinden deildir?
Dokunulmaz
Snrlandrlmaz (Doru)
Vazgeilmez
Devredilmez
2- Cumhurbakan ile ilgili olarak aadakilerden hangisi yanltr?
5 yllk bir sre iin seilir
3- Sululuu hakknda kuvvetli belirti bulunan kiiler hangi hallerde hakim karar olmadan gzlem altna alnabilir?
Kamalarn nlemek
4- l Genel meclis yesini grevden kim uzaklatrr
ileri bakan
5- Temel hak ve hrriyetler yabanclar iin kanunla snrlanrken, hangi konuya uymak gerekir?
Milletleraras hukuk kurallar
6- "Hibir kimse veya organ kaynan Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." lkesi anayasann hangi konusuna girer?
Egemenlik
7- Aadakilerden hangisi yanltr?
lendii zaman yrrlkte bulunan kanunun, su saymad bir fiilden dolay cezalandrlabilir
8- Temel hak ve zgrlkler ile ilgili olarak aadakilerden hangisi yanltr?
Snrszlk
9- Seimlerle ile ilgili olarak aadakilerden hangisi yanltr?
Serbest, eit, gizli,
Tek dereceli, genel oy,
Gizli saym ve dkm esaslarna gre, (Doru)
Yarg ynetim ve denetimi altnda yaplr.
10- Bakanlar Kurulu adna, szl veya yazl olarak cevaplandrlmak zere verilen nerge hangisidir?
Soru nergesi
11- Aadakilerden hangisi yerel ynetim birimlerinden deildir?
l zel daresi, Ky, Belediye, Mahalle (Doru)
12- Aadakilerden hangisi Babakann grevlerinden deildir?
Kanunlar yaynlamak
ATATRK LKELER VE NKILAP TARH
13- Sivas Kongresinde geni boyutlar ile gndeme gelmi, tartmalarn odak noktas olmu ve reddedilen konu nedir?
Manda Sorunu
14- galci devletlere bir tepki olarak ortaya kan direni ruhuna ne denir?
Kuvay- Milliye
15- tilaf Devletleri hangi olay zerine stanbul'u resmen igal ederek, Mebuslar Meclisinin dalmtr?
Misak- Milli
16- Aadakilerden hangisi Lozan Bar Antlamasndan nce olmutur?
Saltanatn kaldrlmas
17- Lozan Bar Antlamasyla ilgili aadakilerden hangisi yanltr?
Irak snr izilmi, Musul sorunu zlmtr.
18- Btn milletlere sayg esasna dayanan ve rkla kar olan ilke hangisidir?
Milliyetilik
ULUSAL GVENLK VE KRZ YNETM
19- Devletin bekas ve milletin refahn salamak iin ulalmas ve korunmas gereken ama nedir?
Milli menfaat
20- Kriz d tehdit ise kriz ynetiminin birinci aamasnda hangi tedbir alnr?
Hasm lkeyle krizi zmek iin grmeler yaplmas gerekir
DEVLET TEKLATI
21- Hangisi meslek kuruluudur?
Baro
657 SAYILI KANUN
22- ki defa olumsuz sicil alan memurlar hakknda aadakilerden hangisi uygulanr?
Baka bir sicil amirinin emrine verilir
23- 657 Sayl Kanunun Memurlar iin temel ilkeleri hangisi deildir?
Snflandrma
Kariyer
Liyakat
Sralama (Doru)
24- Hangisi Hizmet snf deildir?
Hakimlik ve Savclk
25- Devlet Memurlarna 10 hizmet yln tamamlam olmalar ve istekleri halinde memuriyetleri boyunca bir kez ve bir defada kullanlmak zere ne kadar sre ile aylksz izin verilir?
6 ay
26- Aylksz izinin bitmesinden nce mazeretini gerektiren sebebin kalkmas halinde grevine dnmeyen memur hakknda ne yaplr?
Memuriyetten ekilmi saylr
27- En yksek olumsuz sicil notu katr?
59
28- Yukardaki cezalardan hangileri 5 yl sonra sicilden silinebilir?
Uyarma - Knama
29- Aadaki disiplin cezalarnda hangisinde yarg yoluna gidilmez
Uyarma- knama
30- Devlet memurluundan karma cezasn kim verir?
Yksek Disiplin Kurulu
31- Fazla almann cretle karlanmad hallerde, yaptrlan fazla almann ne kadar iin 1 gn izin verilir?
8
32- Hayat ve salk iin tehlike arz eden hizmetlerde alanlara hangi tazminat verilir?
riski
33- En fazla ka ocua aile yardm verilir?
2
TRKE DLBLGS
34- Aadakilerden hangisinde bir yazm yanl (byk harf) vardr?
nene Hatun .
35- Aadakilerden hangisinde ki eki ile ilgili yazm yanl vardr?
. varki .
36- Aadakilerden hangisinde virgl kaldrdnda anlam deiir?
Ahmet, retmenine iek verdi
HALKLA LKLER
37- Hangisi kamu ynetiminde halkla ilikilerin amalarndan deildir?
rgte ilikin olarak, kamu oyunda ortaya km olan yanl anlamalar nlemek
38- Hangisi halkla ilikilerin amalarndandr? (Bu soru eksiktir, zira deildir ekinin olmas gerekmektedir)
Davran ve tutumlarn gerek nedenlerini anlamak
Karlkl sayg ve sorumluluk gelitirmek
Demokratik deerlerin gelimesine katkda bulunmak
? . . . . . (doru cevap)
39- Aadakilerden hangisi halkla ilikilerin etkinliklerinden ilkelerinden deildir?
Karlkl yarar
Disiplin (Doru)
nandrclk
Doruluk
40- Aadakilerden hangisi kurum ii ilikilerle salanacak baar ile ilgili deildir?
Kuruluun amalarnn iyi bilinmesi
almalarda birlii
Kurum d ilikilere nem verilmesi
Kurum ii ilikilere nem verilmesi
MAL BLDRM
41- Belediye bakanlar mal bildirimini kime verir?
ileri Bakan
42- Tebligata ramen mal bildiriminde bulunmayana ne yaplr?
Hapse atlr
43- Mal varlnda nemli bir deiiklik olduunda ne kadar srede mal bildiriminde bulunulmaldr?
1 ay
BAYRAK KANUNU - RESM BAYRAMLAR
44- Hangisi milli bayramlarmzdan deildir?
Kabotaj bayram
YNETMDE AMR MEMUR LKLER
45- "Kasdi olmayan bir hatasn ve kusurunu kimsenin bilmediini bildii halde byk bir hassasiyet gsterir ve zdrap eker" ifadesindeki memur tipi hangisidir?
deal tipler
46- darecinin baars ile ilgili olarak, aadakilerden hangisi dorudur?
Disiplin kuruluna gnderdii dosyalarn says ile ters orantldr.
47- Kuruluta verimini engelleyen yneticilik ile ilgili aadakilerden hangisi dorudur?
Kurum banda ksa sreli kalmas
MEMURLARCA VERLECEK ZARARLAR
48- Zararlarn tanzimi iin hangi art gerekli deildir?
Zararn mevcut olmas,
Memurun fiilinden olumas
Mcbir sebepten hasl olmamas
Mesai iinde olmas (Doru)
49- Zarar miktarnn tespiti ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr?
Rayi bedeli tespit edilir
Amortisman pay dlr
Heyete nce eski eserin deeri tespit edilir
?. . . . . (Doru)
DERNEKLER KANUNU
50- Dernekler ne zaman tzel kiilik kazanrlar
Kurulu bildirimi ve dier eklerini mlki amire verdikleri anda
51- Hangisi derneklerin organlarndan deildir?
Danma kurulu
52- Dernek adlarnda; Trk, Trkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatrk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunlarn ba ve sonlarna getirilen eklerle tekil edilecek kelimeleri hangi merciin izni ile kullanabilirler?
Bakanlar kurulu
KORUYUCU GVENLK
53- Anlam ve muhtevas bakalarnn anlamayaca ekilde dzenlenmi gizli haberlemeye yarayan iaretler dizgisine ne denir?
Kripto
54- Haberleme gvenlii ile ilgili alnacak tedbirlerden yanl olan hangisidir?
Mesajlar ak ve anlalr yazlmaldr.
55- zel gvenlik tekilatnn grevlerinden olmayan hangisidir?
Zanly yakalayp, mahkemeye teslim etmek
AFETLER
56- nsan can ve malyla dier aktivitelerin olaanst olaylarn sonularndan en az kayp ve zararla kurtulabilmesi iin yaplmas gereken faaliyetlerin olaylar olmadan nce planlanmas ve olay srasnda etkili bir ekilde uygulanmasn gerektiren faaliyet nedir?
Afet Acil Yardm Planlamas
57- nsanlar iin fiziksel, ekonomik ve sosyal kayplar douran, normal yaam ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uratarak topluluklar etkileyen doal, teknolojik ve insan yaps kkenli olaylara ne denir?
Afet
58- Hangisi afet ynetiminde grev alan yasal kurumlardan deildir?
Kurtarma dernekleri
LER BAKANLII TEKLATI
59- Hangisi ana hizmet birimlerinden deildir?
Personel Genel Mdrl
60- Hangisi bakanlk encmeninde yeralmaz?
APK Kurulu Bakan
61- Hangisi ileri Bakanlnn grevlerinden deildir?
Ceza ve Tevkif evlerini denetlemek
62- Mlki merasim ve protokol hizmetlerini hangi birim dzenler?
ller daresi Genel Mdrl
63- Hangisi yardmc birimlerinden deildir?
Hukuk mavirlii
GREVDE YKSELME YNETMEL
64- l Yaz leri Mdr olabilmek iin hangisi aranmaz?
Pedagojik Formasyon
65- Soruturma veya denetleme raporlar sonucu l Mdrln kaybeden kii nerelere atanamaz?
ube Mdrl (Doru)
Mahalli dareler Kontrolrlklerine
Uzmanlklara
Atamas Valilike Yaplan Mdrlklere
66- Hangi mdrn atamasn (teklif yaplmakszn) bizzat Vali onaylar?
zel Kalem Mdr
67- Ynetmeliimizde 4. hizmet blgesinde grev sresi ka yldr?
3 yl
VALLK VE KAYMAKAMLIK BROLARI KURULU GREV ALIMA YNETMEL
68- Hangisi evrak eidi deildir?
Adi evrak
69- Hangi bro direkt Valiye baldr?
Basn Halkla likiler Mdrl
RESM YAZISMA KURALLARI
70- Faks ile gnderilen yazlarn ka gn iinde teyidinin yaplmas gerekir?
5
71- st ve ayn dzey makama yazlan yazlar nasl bitirilir?
Arz ederim
L VE LE DARE KURULLARI
72- Hangisi idare kurulu yesi deildir?
l Yaz leri Mdr
73- Hangisi idare kurulunun karar trlerinden deildir?
Firarlara para cezas vermek ve askeri mahkemeye sevk etmek
74- l dare kurulu hangi kanuna gre kurulmutur?
5442 Sayl l daresi
4483 SAYILI MEMURLAR VE DER KAMU GREVLLERNN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
75- hbar ve ikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmas kii ve olay belirtilmemesi durumunda hangi ilem yaplr?
ikayet ileme konulmaz
76- 4483 Sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanuna gre Kaymakam hakknda soruturma iznini kim verir?
Vali
77- 4483 Sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun Belediye Meclis yeleri hakknda soruturma iznini kim verir?
Vali
78- n nceleme iin en fazla sre ka gndr?
45
79- 4483 Sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanuna gre hazrlk soruturmasnda hakim karar alnmas gerektiren hususlarda Kaymakamlar iin nereye bavurulur?
l Ar Ceza Mahkemesi
SINIR ANLAMAZLIKLARI
80- Bir kyn baka bir ileye balanmas hangi makam tarafndan imzalanr?
l Kararname
81- Ky Kurulmasnda aadakilerden hangisi aranmaz?
Corafi durum
Nfus durumu
Ekonomik durum ve Pazar ilikileri
Genel grnm (Doru)
82- dare Kurullarnca izilen snr kararna itiraz davalar nereye alr?
l veya lenin bulunduu yerdeki idare mahkemesi
3091 SAYILI TAINMAZ MAL ZLYEDLNE YAPILAN TECAVZ VE MDAHALELERN NLENMES HAKKINDA KANUN
83- 3091 Sayl Tanmaz Mal Zilyedlii ile ilgili olarak, aadakilerden hangisi yanltr?
Talebin reddi halinde infaz giderleri irad kaydedilir
84- 3091 Sayl Tanmaz Mal Zilyedlii ile ilgili kararlar ka gn iinde verilmelidir?
15
85- 3091 Sayl Tanmaz Mal Zilyedlii ile ilgili infazlar ka gn iinde yaplmaldr?
5
86- 3091 Sayl Tanmaz Mal Zilyedlii ile ilgili hangisi yanltr?
dari yargya gidildiinde yrtmenin durdurulmas karar verilebilir
DLEKE VE BLG EDNME KANUNU
87- Dilekelere ka gn iinde cevap verilmelidir?
30
88- Hangisi dilekelerde bulunmas zorunlu artlardan deildir?
T.C.kimlik no
89- Reddedilen Bilgi edinme bavurusuna bavuru sahibi ka gn iinde itiraz etmesi gerekir?
15
90- Bilgi Edinme ve Deerlendirme Kurulu yesi olmayan hangisidir?
Adalet Bakan
91- Bavuru ile ilgili olarak baka kurumlarn grnn gerekmesi halinde bilgi ve belgeye eriim ka gn iinde salanr?
30
22-08-2011 12:07
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
ileri Bakanl Grevde Ykselme snav soru ve cevaplar - KaRNeC - 22-08-2011 12:07

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Aday retmenlerin Temel ve Hazrlayc Eitim Snav Sorular KaRNeC 4 50,169 18-04-2015 01:53
Son Mesaj: mavi.akvaryum
  Mdr Mdr Yardmcl Snav Soru Bankas Yeliz 0 1,630 18-08-2013 10:42
Son Mesaj: Yeliz
  Hatsa Danmanl ve Salk Hizmetleri Sekreterlii Kursu Soru ve Cevaplar Dilek iriki 0 2,122 28-03-2013 11:23
Son Mesaj: Dilek iriki
Thumbs Up  AF 2. Snf Ticaret Hukuku - Grsel Soru zm Seti - 4CD camkinoz_61 0 948 22-11-2012 05:31
Son Mesaj: camkinoz_61

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir