escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Hz. Sleyman'n Saltanat retmen Sitesi1146 defa grntlendi.

Hz. Sleyman'n Saltanat

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
Hz. Sleyman'n Saltanat
Hz. Davud'un on dokuz olundan Sleyman aleyhisselm on yanda onun varisi olarak yerine geti ve insanlar arasnda hak ve adalet ile hkmler yerine getirmek hususunda peygamberlik ve hkmdarlk makamn tuttu. Allah Tel'nn nimetlerini anlatp tehir ederek kendilerine verilen faziletli ilmi ve mucizeleri tasdik iin halk davet etmek zere:

Ey insanlar! Bize ku mantki, ku dili retildi, dedi.

Sleyman aleyhisselm Allah Tel'nn kendisine ku mantk ve ku dilini retmesini sylemekle peygamberliini anlatm oluyordu. Hkmdarln da ifade etmek iin yle dedi:

Bize her eyden verildi. phesiz ki bu retilen ilimle verilen servet herhalde apak bir ihsandr. Allah Tel'nn hamd ve senaya lyk o'an ve m'min kullarndan bir ouna bile nasip olmam bulunan o ak fazilet ve ihsandr ki, bunun krn eda etmek iin Allah'n kullarn bu nimetten istifadeye davet etmek bir vazife tekil eder.

Allah Tel, Sleyman aleyhisselma insan, cin ve kulardan kurulu ordular ihsan etmiti. Bunlar batan sona zabt ve mertebelerine gre kumandanlaryla sevk ve idare olunuyorlard

Sleyman aleyhisselm bu muhteem ordusuyla bir gn yola kmt. Karnca Vadisi zerine vardklar zaman dii bir karnca arkadalarna:

Ey karncalar!, yerlerinize, yuvalarnza ekilin, yoldan savulun; Sleyman ve askerleri sizi krmasnlar. Bile bile bir karncay sebepsiz ldrmezler amma farknda olmazlar da krar geirirler. Onun iin yerlerinize ekilin de kendinizi krdrmaya sebep olmayn. Diyerek edep ve nezaket diresinde hakimane bir ekilde maiyyetini korudu ki burada ince bir karnca siyaseti vardr.

Fahruddni Raz der ki: Bz kitaplarda grdme gre karncann dierlerine ieriye girmelerini emretmesi unun iindir ki kavmi, Sleyman aleyhisselmn saltanatn grrler de Allah Tel'nn kendilerine olan nimeti hakknda nankrle derler diye korktu. Saknn sizi krmasnlar demekten murad bu idi, yani kuvvei mneviyyelerinin krlmas idi. Bu suretle bunda Dnya erbab ile oturup kalkmann mahzuruna bir tenbh vardr.

Bunun zerine Sleyman aleyhisselm o karncann sznden glercesine tebessm etti. Karncann kavmi hakkndaki tedbir ve siyaseti ile kendi askeri hakkndaki gzel gr houna gitti. Muhtemelen bir karncann bunlar medih makamnda uursuzlukla mazur grmesi de

tuhafna geldi. Ve onun btn bu duygularn Allah Tel'nn kendisine bildirmesinden de memnuniyetle pek duygulanarak yle dua etti:

Ey Rabbm!. Beni nefsime zabit kl ki bana ve valideynime ihsan buyurduun nimetine kredeyim ve honut olacan iyi bir amel yapaym ve beni rahmetinle salih kullarn iine dahil buyur.

Sleyman aleyhisselm bu dusyla Rabbndan iki ey istedi. Evvel kendini nefsine brakmayp dorudan doruya idare ederek nefsine hkim klmasn istedi. Bunda da hususiyle iki maksat gzetti; birisi, kendine ve ana - babasna olan gemi nimetlere kr, dieri de gelecek iin rzaya uygun olacak ekilde iyi hizmetler yapmaya muvaffak olmak, ki bunun ikisi dnyada hiret sevabnn vesilesini talep, ikincisi de, salih kullarn iinde rahmetine dahil buyur, diye hiret sevabnn kendisidir. Burada salihlikten murad, tam ve kmil mnda bir salihliktir ki, hi bir gnh lekesi olmayarak Rahman'n rahmetine kavumaktr. Saltanat tecelliyatnn harikalar koparc bir deminde Hz. Sleyman'n bu duas ile ibraz ettii kuds ruh, fazilet hisselerinin ba olmak lzm gelen devlet adamlarna ok yksek ilhamlar verecek dersleri ihtiva eder.

Sleyman aleyhisselm bu duasndan sonra kular, uar kuvvetleri tefti etti. Devlet adaml, Devletin kuvvetlerini ve ilerini paralarna varncaya kadar tetkik etmeyi icab ettiriyordu. Bu teftiinde aratrmalarn bitirdikten sonra:

Ben niye Hdhd kuunu grmyorum? Yoksa kayplara m kart? Elbette ona iddetli bir azap ederim veya boynunu keserim, yahut da bana her halde ak kuvvetli bir delil getirir.

Kad Beyzav'nin naklettii ekilde rivayet olunuyor ki, Sleyman aleyhisselm Beyti Makdis'in binasn tamamlaynca hac iin hazrlanp Harem-i erife gitti. Burada diledii kadar kaldktan sonra Yemen'e doru yola kt. Sabahleyin Mekke'den kp leyin San'aya vard. Burann arazisi houna gitti ve oraya konaklad, fakat, su bulamad. Hdhd ise keifisi idi. Suyu iyi bulurdu.. Bunun zerine aratrd bulamad. nk Sleyman aleyhisselm indii srada o havada bir devir yapm dier bir Hdhd'n durduunu grm yanna inmiti, ikisi anlamlar, bunun zerine onun anlattn grmek zere beraber umu daha sonra ikindiden sonra gelip anlatmt. Beyzav bunu naklettikten sonra:

Allah Tel'nn taaccp edilecek kudretinde ve has kullarna bahettii hususiyetlerde belki bundan daha byk eyler vardr, Onlar tanyanlar tasdik edip hrmet duyarlar, imn snndan olmayan inkarclar da bkar ederler diye bir ihtar yapmtr.

Burada kuun bir posta veya keif teyyaresi gibi dnlmesi de mmkndr. Tayyareyi gren zamanmz inkarclarnn bunlar inkr etmesi ise bsbtn manaszdr.

Derken bekledi, ok gemeden Hdhd geldi ve mazeretini beyan eden ak ve kat' bir delil ile gelerek:

Ben senin henz varamadn yere vardm, dolatm, keiflerde bulundum. Sence tamam olmayan bilgileri etraflca kavradm. Sana Sebe'den ehemmiyetli, yakn bir haber getirdim. Ben orada bir kadn buldum ki onlara hkmdarlk ediyor. Kendisine her eyden verilmi ve azametli bir taht var. Ben o kadn ve kavmini Allah'a deil, Gne'e secde eder olarak buldum. eytan onlara amellerini yaldzlam, bu suretle Allah'a secde etmemeleri iin kendilerini yoldan saptm da doru gidemiyorlar. O Allah ki Gklerde ve Yerlerde gizliyi karr ve neyi saklyorlar, neyi aklyorlarsa bilir. Allah'tan baka ilh yok ancak O, O byk Ar'n sahibi O, dedi.

Hdhd'n anlatt bu kadnn ismi Belks binti erahl veya Belks binti Hed'hd ibni erahbil olarak bildirilmekte ve 20 sene hkmdarlk ettii kaydedilmektedir.

Hdhd'n ifa ettii hizmetin zevkiyle neeli bir ekilde senin varmadn yerlere vardm diye sze balamasnda Sleyman aleyhisselma Allah Tel tarafndan bir ikaz cilvesi vardr. Ehemmiyetli, yakn bir haber getirdim demesinde, Devlet kapsna arz olunacak haberlerin iyi tahkik olunarak pheden salim olmasnn lzumuna iaret vardr. Belks'n servet ve saltanatn azametle vasfetmesi de Hz. Sleyman' heyecana getirmek iindir.

Fakat dikkate ayandr ki Sleyman aleyhisselm Hdhd'n dier anlattklarna hi ehemmiyet vermiyor ancak b kadnn ve kavminin Allah' brakp Gne'e taptklarn anlatnca, o vakit:

Bakalm, doru musun yoksa yalanclardan msn? dedi. Bylece Hdhd'n yakn bir haber teminatn kfi grmedi, haberi vahid ile amel etmedi. Zira bir taraftan bakasnn hukuku taalluk ediyordu, ayn zamanda Hdhd kaybolmu olmak itibariyle thmet altnda bulunuyordu. Bu bakmdan tahkik ile amel etmek; gerekiyordu. Bunun iin u emri verdi:

u mektubumu gtr de onlara brak, sonra dn kendilerinden de bak neye varacaklar;

Burada Hdhd bir posta hizmetinde kullanlm oluyor. Fakat bunda bir gvercinin mektup gtrmesinden fazla bir ey var. nk braktktan sonra ekilip netice hakknda bir tecesss yapmas da emrolunuyor. Hdhd bu emri ifa etti. Onun iin Belks:

Ey milletin ayan, ileri gelenleri, dedi. Bana bakn: Bir mektup brakld bana; ok mhim, Sleyman'dan ve yle: Bismillahir-rahmanirrahm. Dorusu bana kar kafa tutmayn da mslim olarak gelin bana. Ey milletin eraf, ey heyet, bana bir fetva verin. Bu iimde, vereceim emir hakknda sizler bana ahit olmadka, siz hazr olmadka ben hi bir i yapm deilim. imdiye kadar Devlet ilerinden hi birinde diktatrlk yapmadm, sizin reylerinizi almadan hi birini kendiliimden icra mevldine koymadm, her ne emir verdimse sizlerin huzurlarnzda ve reylerinizi alarak verdim. Onun iin bu mektup iinde sizin fetvanzla kuvvet almak istiyorum. Szler ehadet etmedike denilmesinden bunlarn mhim ileri mavere iin huzurunda toplanmas mutad olan bir heyet olduu anlalyor. Bunlarn her biri on bin kiiyi temsil etmek zere yz on iki kii olduu da rivayet edilmitir.

Bu heyete irad olunan bu noktada imdiye kadar hkmet emrinde diktatrlk yaplmam olmas vlmek ve reylerinin esas tutulmu olduu beyan olunmak suretiyle cemile gsterilerek meveretin ehemmiyeti tesbit edilmitir ki, bunun zahir bir parlmento idaresi emir ve kumandaya mdahale derecesine varmayan meru bir meveret ve fetva verme mahiyetinden ileri gitmedii iin mfessirler burada yalnz istiarenin ehemmiyetinden bahsetmilerdir.

Bu heyet Belks'a yle dediler:

Biz kuvvet sahipleriyiz ve iddetli bir harp ehliyiz.

Biz diyenler ahslarn deil, mektuba muhatap "olan topluluun, yani Devletlerinin kuvvetini kasdederek teslim olmamak iin harbetmek lzm geleceini dnerek kuvvetimiz vardr, iddetli harp edebiliriz diyorlar, / bununla beraber harbetmeyiz demiyorlar; ve emre mdahaleyi uygun grmyorlar da harp olmakszn bir are bulunabildii takdirde memnun olacaklarn andrr bir ekilde selhiyeti teslim ve siyas edebe riayet ile sz yle bitiriyorlar:

Bununla beraber emir sana aiddir. Bak imdi ne emrediyorsun? Harp mi yaparsn, yoksa sulha are mi bulursun? Bunun zerine Belks dedi ki:

Muhakkak ki hkmdar ksm bir memlekete harp yoluyla girdikleri vakit onu bozar perian ederler. Azz olan ahalisini zell klarlar. Kati, esaret, haps ve yoketme vesaire gibi eitli zillet ve felkete mruz klarlar. Byle de yaparlar m yaparlar. Bana kafa tutmayn diyen Sleyman da byle yapar. Bu itibarla harpten mmkn olduu Kadar saknmak ve memleketi istilya sebebiyet vermemek icabeder. Ve her halde ben onlara bir hediye ile eli gndereceim de bakacam; gnderilenler ne ile dnecekler? Yani bu ekilile onlarn huylarn yoklayacam da ona gre hareket edeceim. Bakalm mal ile savulabilecek kimseler mi?

Bu karar zerine gnderilen eli Sleyman aleyhisselma vard. Fakat o bu hediyeyi kabul etmeyerek u suretle reddetti:

Mal ile bana imdad m ediyorsunuz? Allah'n bana verdii size verdiinden daha iyi. Hayr siz hediyenize gveniyorsunuz. Dn onlara, vallahi kar gelemiyecekleri ordularla varrm da oradan kendilerini zinetler iinde hor, hakir olduklar halde karrm.

Eliler Belks'e varp Sleyman ale'yhisselmn dediini anlattklarnda bilmi olunuz ki, vallahi bu sade bir hkmdar deil, biz buna takat getiremeyiz demi ve tekrar bir eli gnderip milletin beyleriyle huzuruna geliyorum, emrini ve davet ettiin dinini grmek arzusundaym diyerek beraberinde byk bir toplulukla hareket etmi ve tahtn kklerinin en salam ve muhafazal yerine koydurup kaplar kilitleyerek ehemmiyetli ekilde emniyet altna aldrm idi.

Sleyman aleyhisselm onlarn hediyelerine gvendiklerini bilmiti. Bunun zerine hediyelerini tehditli bir ekilde iade edince tekrar geleceklerini de bildiinden gelir gelmez imnlarna vesile olacak bir harika gstermek istedi ve yanndaki askerlerinin kumandanlarna yle dedi: Ey heyet! O kadnn tahtn kendileri bana mslim olarak gelmezden evvel hanginiz getirir?

Cinlerden er ve ktlkte ileri gitmi, tuttuunu devirir, kuvvetli, becerikli, ele avuca girmez bir ifrit:

Ben o taht makamndan kalkmadan evvel sana getiririm. Muhakkak ben bu ii yapmaya kar her hlde kuvvetliyim, eminim; hem kolay getiririm hem de hi bir hiyanet etmem, deitirip bozmadan hi bir eyi kaybetmeksizin getiririm, diye te'kidlerle teminatta bulundu.

Makamndan kalkmadan evvel diyor ki, Sleyman aleyhisselm'n makamnda her gn sabahtan leye kadar oturduu rivayet edilmektedir.

Nezdinde kitaptan bir ilim bulunan bir zat ise:

Ben o taht sen gzn krpmadan evvel getiririm, dedi. Byle derdemez de Belks'n tahtn yannda durur vaziyette gren Hz. Sleyman yle dedi:

Bu Rabbmn mutad cereyan eden snnetinden deil, fazl ve ihsanndandr. Bu beni imtihan iin ki, kr m edeceim, yoksa nankrlk m? Her kim krederse srf kendi lehine eder, her kim de nankrlkte bulunursa phe yok ki Rabbm gandir, kerem sahibidir.

Nezdinde kitaptan bir ilim bulunan bu zatn Hzr aleyhisselm, Sleyman aleyhisselmn kendisi ve alimlerin ekserisine gre veziri Asaf ibni Berhya'dr ki Sddik olup dua edilince icabet olunan ismi zami bilirdi. Hz. Sleyman'n bir mucizesi olmak zere veziri byle bir keramet gstermitir. phesiz ashabndan byle bir kerametin zahir olmas kendisinin daha ok yksekliine dellet eder. Ve bu ilim ona verilen ilimden olduunu anlatr. Bu taht, Hz. Sleyman'n San'ada bulunduu rivayetine gre gnlk mesafeden getirilmi oluyor. Zira San'a ile Sebe' aras bu kadar zamanda katediliyordu. O srada San'adan dnp am arznda bulunduu rivayetine gre ise iki aylk mesafeden getirilmi olmaktadr. Bu kadar mesafeden bir taht gz krpncaya kadar nasl gelir? phe yok ki bu alelade vak'alardan deil bir keramet ve mucize olmak zere sz konusudur. saf'n bunu sylemesi ile getirmesi bir olmutur. Yani syleyinceye kadar getirmiti. nk ilmini biliyordu. Bir saniyede binlerce kilometre sr'at, zamanmz fen efkrnn dncesine alm olduu meselelerdendir. Mhim olan nokta ancak bu hareketi yapmak iin tatbik olunacak kuvveti bilmekten ibarettir. Bir skiada, bir cereyanda, bir telgrafta grlen bu sr'at bir ktlede de grlebilir. Yalandan tesir icra ettiini grdmz iradenin bir telsiz gibi uzakta da mil olduunu gsteren misller de yok de'ildir. Bu cazibe ile cisimlerin fezada uutuu, bir irade ile uzuvlarn bedende oynad gibi bir irade ile afaktaki bir cismin mekn atlamas da Kitap'ta Levhi Mahfuz'da sabit plan ilimdendir.

Tahtn gelmesinden sonra Sleyman aleyhisselm maiyyetine u emri verdi:

O kadn iin tahtn yabanclatrn, o deilden gsterin. Bakalm doruyu bulacak m? Kendi taht olduunu bilecek, vaziyeti kavrayacak, hakikati anlayacak m? Yoksa yola gelmezlerden mi olacak?

Tahtnn getirilmi olmas hayret verici bir tasarrufla mlk ve saltanatnn elinden alnm olduuna dellet eder. Byle mthi bir anda o tahtn, onun taht deilmi gibi gsterilmesinde ve deiiklikler yaplmasnda byk bir nezaket ibraz edilmi ve bununla Belks'n istidad zerinde, bir tecrbe yaplmak istenmitir.

Belks, Sleyman aleyhisselmn huzuruna geldii zaman:

Byle mi senin tahtn, denildi.

Bu senin tahtn, denilmedi, o deilmi gibi gsterildi.

Sebe' melikesi Belks:

Sanki o, o bununla beraber bize bundan evvel ilim verildi. Bu mucizeden nce Hdhd'n mektup getirmesi gibi mahade ve dier duyduklarmz ile Allahu Tel'nn kudretine ve senin peygamberliinin doruluuna ilmimiz hsl oldu. Ve mslman olduk, inandk teslim olduk, dedi.

Hi armadan vaziyeti olduu gibi kavrayarak idarei kelm etti. yle de evvel niye gelmemiti? Daha evvel Allah Tel'dan baka tapt eyler, dnya saltanat kendisini alkoymutu. nk kfir bir kavimden idi.

Kendisine kke girmesi sylendii zaman kkn etrafn grnce bir deniz sand ve inciklerinden Bunun zerine Sleyman aleyhisselm:

O sralardan denmi cill, parlak bir meydandr. Bir sra saray ve iinden meydanna kadar byk bir havuz yaplp su salnm, iine balk vesair deniz hayvanlar konulup zeri effaf cam ile denmitir.

O zaman Belks yle dedi:

Ey Rabbm!. phe yok ki ben nceden nefsine zulmetmiim, bo eylere tapmm. imdi Sleyman'n yannda islm'a erdim, lemlerin Rabb Allah'a teslim oldum.

Mfessirlerin ekserine gre Sleyman aleyhisselm Belks' zevcelie kabul etmi ve mlknde brakmtr.

Atalar Sebe ibni Yecb ibni Ya'rub ibni Kahta'nn namyla anlan Sebe kavmi nceleri Gnee taparlarken, melikeleri Belks idaresinde Hz. Sleyman'a itaat ederek memleketlerini kurtardktan baka hayli ykselmilerdi. Merkezleri ve meskenleri Yemen'de Me'rib ehri idi.

Vaktiyle bunlarn iskn ettikleri yerde bir ibret vki olmutu. yle ki; sa ve soldan iki Cennet, iki tarafl balar ve bostanlar hal lisan ile diyorlard ki:

Rabbnzn rzkndan yiyin de O'na kredin. Bu nimetlerinin kymetini bilerek ona gre ibadette bulunun. nk beldeniz bir belde, tayyibe, gayet ho bir belde. Rabbnz mafireti ok bir rab. nn iin krn bilin de iyi hizmetler edin.

Fakat buna Sebe'liler itiraz ettiler. On peygamberleri kendilerini hakka davet ettikleri halde krden kandlar, hizmetine bakmadlar. Bu hareketlerinin bir cezas olarak da Allah Tel zerlerine Arim deresinin ve seddinin selini salverdi.

Bu Arim eddi yle ihtiaml idi ki, ilk olarak Sebe ibni Yecti tarafndan yaplm ve ona yetmi kadar ay aktlm, uzak vadilerin selleri ierisine evrilmiti. Daha sonra Yemen kabilelerinin babas olan Hmyer tamirler yapm, Lokman Ekber ibni Ad talarn kalay ve demirle perinlemi, Zlkarneyn inaalarda bulunmu, Belks da iki da arasn ta ve zift ile kapatarak menb ve yamur sularn biriktirmi, sulama ameliyesi iin lzumu kadar arklar brakmt. Seddin sahas bebin metrekare olduu rivayet edilmektedir.

Arm selinden sonra Sebe kavminin o iki Cennetleri, iki tarafl ba ve bostanlar buruk yemili, ac lgnhk, kekremsi sidirlik halinde iki harap Cennete evrildi. Allah Tel bunu onlara nimete nankrlklerinden dolay bel klmt. nk o, hep yle ok nankr olanlar cezalandrr.

Allah Tel Sebe kavmine, mbarek klp bereketlendirdii am beldeleri ile srt srta bitiik bir vaziyette kyler ihsan etmi ve o beldelerde gidi ve gelileri muayyen l zere tertip ve tanzimde bulunmutu. O kylerin her biri yolcular iin birer istasyon ve birer konaklk halinde idi; birinden kan kii azk tamadan, akta yatmadan ve tehlike grmeden dierine gidebiliyrdu. yle ki o ak kyler iinde gecelerce ve gndzlerce emniyet ve asayi iinde gidip gelmek imkn her zaman mevcuttu, yle intizaml, yle emniyetliydi. Cidd bir svari iki aydan fazla bu mmrelik iinde giderdi ve drt aylk mesafeden ahali yekdierinden ate alp verirlerdi. Bylece yalnz Sebe deil, Yemen'den am'a kadar Arabistan'n btn vaziyeti bu ekilde bir mmrelik iindeydi ki ok dikkate ayandr.

te bu nimete kar da Sebe'liler nankrlk yaparak:

Ey Rabbmz, bizim bu seferlerimizin mesafesini uzaklatr, dediler.

srail oullarnn hayr olan yceyi, aa nesneye deimek istedikleri gibi bunlar da o mmriyetten bzarhk gsterdiler, onlarn aralarndan kalkarak aralarna uzun mesafelerin, sahralarn girmesini istediler. Zira bellarn aradlar. Halis mminlerden ibaret bir blkten bakas eytana uydular, onun ardnca srklendiler. Allah Tel da kendilerini efsnelere, masallara evirdi ve didik didik darmadank etti; Gassan am'a katld, Emmar Yesrib'e, Czam Tihme'ye, Ezd Umman'a vesaire...

phesiz ki Sebe'lilerin bu kssasnda ok kredecek her ok sabrl iin elbette alacak delletler vardr. ok kredici olmak iin ok sabrl olmak lzmdr, ite byle ok sabrl olup ok da nimetlere ermek ve ok kredici olmak nndan olan kimseler iin burada mhim ibretler bulunmaktadr. Heva ve heveslerini zabtedip zahmetlere, meakkatlere tahamml ederek vazife ve ibadetlerine alan sabrl kimseler memleketlerini Allah'n yardmyla Cennet gibi imr eder, nimetlere eserler. Allah'n pek az olan kredici kullarndan olmak isteyenler de o nimetlerle azmayp yine sabr ve sebat ile krne balayarak sabr ehli cihad iinde bulunurlar..

Hz. Sleyman Beyt'l Makdis'i yaptrd srada ard san'atkrlar iinde sanat hilelerine vakf bir takm eytanlarn kurduklar bir ihtill yznden bir mddet nfuzunu yitirmi yahud tahtndan ayr dm; bu suretle tahtnda ya kendisi kuvvetsiz bir cesed hlinde hkmsz kalm, yahud taht da igal olunup ona krk gn kadar heykel gibi birisi oturtulmutu. Mason tarihlerinde mason cemiyetlerinin Sleyman aleyhisselm aleyhine yaplan bu ihtill hareketlerini esas kabul ettikleri ve reisinin hatrasna hrmet ettikleri soylenmektedir.

Sleyman aleyhisselmn mlknde fitne kp hkmetini kaybettii zaman insan ve cin eytanlar pek aztm, dinsizlikte ileri gitmiti. Bu fitneyi karanlar iinde bir takm hilekr san'atkrlar da vard, ite tamamen dman ve vahiy menbndan uzak olan bu eytanlar, olan ve olacak hadiseler hakknda kulak hrszl ile bir takm bilgiler edinirler ve bunun birine yzlerce yalan ve uydurmalar kartrarak gizli gizli neriyatta bulunurlard. Buna vasta olmak iin de khinleri seerler ve onlara telkinler yaparlard. Baz haberleri doru ktka khinler bunlara gvenir, bunun yannda binlerce uydurmalar \ da yayarlard. Derken bu khinler bunlar topladlar, cin armak ve gnl sinirlemek hakknda trl trl sihir ve efsun kitaplar yazdlar. Bu arada gemi ve gelecek eyler hakknda haberlere benzer efsneler, masallar, romanlar, yalanlar, dolanlar nerettiler. Tarih hdise ve hakikatler tahrif olunarak insanlarn fikirlerini aldatacak yanl ve eri yollara sevkedecek hurafeler nerolunur ve bunlar arasna bz ilm, hikmetli eyler kartrlarak suistimal edilirdi. Bu suretle cinler gaybi biliyor diye ayi olmu ve bu eytanlarn uydurma ve dzmeleri yznden fitne km, Sleyman aleyhisselmn hkmeti bir mddet iin elinden gitmiti;

Bu fitne olduktan sonra Sleyman aleyhisselm tevbe ile Allah Tel'ya snp tekrar tahtna dnd ve yle dua etti:

Ya Rab!. Bana mafiret buyur, her ne kusur ve hat sdr oldu ise afv ve kereminle rt. Ve bana yle bir mlk bala ki benden kimseye gerekmesin, benim halime mnsip, bana mahsus bir mucize olsun, yle anl anl bir mlk ver ki ben ona nail olup ldkten sonra Dnya mlknn vefas olsayd Sleyman'a olurdu denilsin de kimsenin Dnya mlkne hrs ve rabeti uygun olmasn.

Bu dusyla daha ziyde Dnya mlk deil, hiret mlkn talep eden Sleyman Aleyhisselmn bu isteiyle Allah Tel onun emrine rzgr verdi. O rzgr ona bal idi ki bir memur gibi onun emriyle tam itaat ierisinde istedii yere akard. Sleyman aleyhisselmn emrindeki bu rzgrn btn u rzgrlar olmayp husus bir rzgr olduu ifade edilmitir. nk dier rzgrlar ihtiya vakitlerinde umumun menfaati iindir. Yani IIz. Sleyman isterse btn lemin rzgrn tutabilirdi demek deil, havada bir cereyanna tasarruf ctlcbilir ve onunla diledii yere gidebilirdi. O bir rzgr idi ki sabah gidii bir ay, akam dn de bir ayd, er'an bir gnlk yol alt saat olduuna gre otuz kilometre itibar edilirse gidii dokuz yz kilometre, gelii de dokuz yz kilometre olarak bin sekiz yz kilometre mesafe kateder. Burada dnya mlknn bir rzgr gibi gelip geici olduuna da bir telmih vardr:

Seyretti heva zre denir taht Sleyman Ol saltanatn yeller eser imdi yerinde

Allah Tel, fitnenin menei olan eytanlar da Sleyman aleyhisselmn emrine verdi. Bu eytanlar bir takm sanat dehalarna sahip olup mertebeye ayrlyordu. Birinci ksm her trl yapclk, bina yapma san'atnn her eidini bilen mimar, usta ve kalfalard, ikinci ksm deniz diplerine dalmakta mahir,olan dalglard. nc ksm ise dier san'atlara vakf olan insan ve cin eytanlarn iine almaktayd. Bunlar er ve fesadlarna meydan verilmeyecek ekilde birbirlerine zincirlerle atl ekilde sk bir kayt ve zabt altna alnmlard.

Hz. Sleyman'n emrine bizim izah edemeyeceimiz gizli mahlklar olan Cinlerden de verilmiti. Bu cinler san'at srlarn bilen san'atkrlard ki Sleyman aleyhisselm ne isterse yaparlard. nk azck bir sapma ile yanacak vaziyette ate kenarnda iddetli bir tazyik iinde alyorlard. Bunlar Hz. Sleyman'a mihraplar, mescidler, eitli naklar, anak eklinde havuzlar ve gerek topraktan, gerek dier madenden yerinden kalkmaz, ar ve sabit mlekler, tencereler ve kazan gibi yemek pien kaplar yaparlard.

Allah Tel bunlardan baka Sleyman aleyhisselma ilh bir ihsan olan bir san'at ilmiyle erimi bakr madenini sel gibi aktt ki bunun Yemen'de vaki olduu rivayet edilmitir.

Allah Tel bu ihsan ve saltanatlarn kendisine baladktan sonra Sleyman aleyhisselma yle buyurdu:

Bunlar bizim, bahiimiz, vergimizdir. Artik diledigine kerem et, ihsan et, dilediginden de men et ya Sleyman. Hesap yok. Zira tasarruf sana verilmitir. Hesabi olmayan bir bahitir bu. Dnyada byle olmakla beraber, u da muhakkak ki ona huzuru izzetimizde phesiz bir yakinlik ve cennette gzel bir merci ve makam vardir.

Sleyman aleyhisselm emrine verilen bu eytanlar ve Cinleri Beyt'l Makdis'in inaasinda alitiriyor ve onlara bu mukaddes mabedi yaptiriyordu. Allah Tel da, mr tamam olduu iin bu peygamberinin lmne hkm verdi. O Cinlere ve eytanlara Hz. Sleyman'in lmn sezdiren olmadi. Bir yl kadar asasina dayali olarak kaldi. Ancak bir gve bcegi yere dayandigi asasini yiyordu. Bu bcegin degnegini yemesi sebebiyle Sleyman aleyhisselm yere ykld zaman anlald ki, Cinler eer gayb bilir olsalardi o zilletli azab iinde bekleyip durmazlardi, naasna memur olup da bir yilda zahmetle tamamladiklar Beyt'l Makdis'i yapmazlard.

Sleyman aleyhisselm mlknde fitne ikaran eytanlar ve Cinleri Allah Tel'nn yardimiyla malp edip hepsini zapt altnda emrine aldktan sonra, onlarn meydana getirdii sihir kitaplarn toplatm ve tahtnn altnda bir mahzene gmmt. Vefatndan bir mddet sonra hakikate in olan alimler de kalmaynca eytanlardan insan suretinde birisi kp: - Ey insanlar!, bilmi olunuz ki Davud oglu Sleyman peygamber degil bir sihirbazd; cinleri eytanlar ve rzgrlar hep sihir ile bylerdi. O neye erdi ise sihir ilmi ile erdi. nanmazsanz sarayn araynz, saklad kitaplarn bulursunuz, diye iln etti ve bu kitaplarn gml olduu yeri gsterdi.

Bunun zerine oray atlar ve hakikaten bir ok kitap kardlar. Bunlar sihir ve efsne kitaplaryd. Bu vaziyet karsnda Sleyman sihirbazm, hkmetini sihir ile idare edermi diye ayi oldu. Dier baz mfessirlerin rivayetine gre bu kitaplar Hz. Sleyman'n vefatindan sonra yazlp gmlm ve bir takmlarnn zerine veziri Asaf br Berhiya'nin eseri gibi sahte unvanlar konulmu, ayni hile ile neredilmitir.

Zaten Msr'dan beri Israil oullar arasnda sihir ve hokkabazlk mehl deildi. Fakat bu defa baka bir renk alm; bir taraftan siyas ve itima entrikalarla Sleyman aleyhisselmn devleti aleyhinde takip edilmig, dier taraftan onun dnyay sihirleyen ilmi diye onun nmna iftira ile itibar kazandrlmak istenilmitir. Sonradan srail oullar Sleyman aleyhisselma bir Peygamber deil, sihirbaz bir hkmdar nazar ile bakarlarm. Ve bunun iin srail oullar hususiyle hkmetlerini kaybettikten sonra milletler arasnda gizli yollarla bu kabil neriyat revata tutmaktan ve hner eklinde sihirbazlk etmekten geri kalmyorlard. Ne zaman ki Hateml enbiya olan Peygamber Efendimiz geldi ve Tevrat' sz konusu etti. O zaman dnp bununla mcadeleye baladlar. Peygamberlik yolu ile buna kar koyamayacaz, biz ne yapsak Cibril ona haber veriyor dediler ve Cibril aleyhisselma dman oldular. Tevrat' da bsbtn arkalarna atarak sihir ve uydurma yoluna saptlar. Bu eytan eserlere uyarak Sleyman, Muhammed'in dedii gibi Peygamber deildi, sihirbaz bir hkmdard, sihirlerini mucize gibi gsterirdi diye iftira ettiler. Bunlarn iddialarna gre Hz. Sleyman'n -h- kfir olmas lzm geliyordu. nk sinirin bu derecesi kfr olduunda phe yoktur. Halbuki Sleyman aleyhisselm kfir deildi. Lkin otta sihirbaz diyen eytanlar kfre daldlar ki insanlara sihir retiyorlard, halk kandrp saptyorlar ve bunu talim ediyorlard.

Bu insan ve cin eytanlar srf kendi uydurmalar olan sihri bir de eski bir medeniyetin beii bulunan Babil ehrinde Harut ve Marut ismindeki iki melee indirilenleri insanlara, o zamanki srail Oullarna Babillilere ilham yoluyla Allah tarafndan bir imtihan ve tecrbe olarak rettikleri yaratl srlarndan baz garip harikalar, hakikatte sihir deildi, fakat er ve fesad ehli elinde sihir iin kullanlarak kfre retiyorlar ve byle yapmakla kfir oluyorlard. Halbuki Harut ve Marut bunu insanlara retecekleri zaman bizim belleteceimiz eyler fitneye ynelticidir ve sihir yaplarak ktye kullanlmas kfrdr. Sakn bunlar yle renip ve yapp da kfre girme demedike ve bu yolda nasihat etmedike onlar bir kimseye belletmezler, gelii gzel herkese talim etmezler, suistimalden, kfrden ve sihirden men'ederlerdi. Bylece baz srlar renen Babil ahalisi bunlarn erre de elverili olduunu ve suistimalinin kfr olacan renmilerdi. O halde bu iki meleke indirilen ve Babil halkna ilham yoluyla retilen bu eyler aslnda sihir deildi. Lkin sihir halinde kullanlabilir ve byle kullanlmas apak kfr olurdu. Aslnda her ilim muhterem ve bykl nisbetinde ilm haysiyetle hayra ve erre msaiddir. lim ne kadar ince ve yksek olursa er ve fitne ihtimali de o lde byk olur. Bundan dolaydr ki hakkn almeti olan hakik dini, doru yolu isbat ve kuvvetlendirmek iin Allah Tel tarafndan ihsan olunan mucizeler, kerametler, ve sair ilimler, hikmetler, feriler bahane kabul edilerek lemde ne kadar melanetler ve kfrler yaylmtr ki bunlarn hepsi haram ve kfr olan sihir cmlesine dahildir. Bu ise ilmin aslndaki ilm haysiyeti deil, amel haysiyetidir, ilim gzel kullanlrsa zehirlerden illar yaplr, ktye kullanld takdirde illardan zehirler husule getirilir. Hatt bunun iin eriat alimlerinin ekseri unu istidlal ve istinbat etmilerdir: Zatnde er'an haram olan hi bir ilim yoktur. Hatt errinden korunmak iin sihri bilmek bile haram deildir. Ancak yapmak haramdr ve kfrdr. reniminin de bu haysiyetle kaytl bulunmas, gerekir. Hsl sihrin mahiyeti asl amel haysiyetlidedir ve sihir bir amel ilimdir. Bir, er ve hile sanatdr. Ve bu amel baza hakikat ilimlerine kaytl olabilir ve onlarn suistimali ile sihir yaplr; mesel, elektrik bahsi bugn mhim bir ilim ve elektrikilik mhim bir san'attr. Bunun ktye kullanlmasndan ve er yollarnda tatbik edilmesinden de bir ok sihirler yaplmas mmkndr. Lkin bunun byle olmasndan, elektrik ilminin aslnda bir, sihir olmas lzm gelmez, ite Babil'de Harut ve Marut ilhamiyle retilen eyler de buna benzer bir hdisedir. Bunun iin bu retilenler esasnda melek bir kymette olduklar halde tatbik cihetiyle sihre msait olmutur. Demek ki sihir srf eytan bir eydir ve balca iki ksmdr. Birisi eytanlarn srf kendilerinden uydurduklar dzmelerdir. Dieri de Babil'deki gibi esasnda melek olan baz ilimler garip san'atlarn ktye kullanlmasndan hsl olmaktadr.

Artk burada melekler sihir retirler mi diye bir sual ve cevap ile mnakaaya mahal yoktur. Melek sihir retmez, lkin meleklerin hayr iin rettikleri hakikatler, kfr ehli ve eytanlar elinde, erde kullanlmak iin sihirde de kullanlabilir. Nitekim bunu nce Babil'liler yaptlar. Bunlar bu iki melein ilham ile kefedip belledikleri Semav ve Arz, ruhan ve cismn kuvvetleri ve bunlarn kartrlmasndan meydana gelen baz mhim san'atlar tabiat ve yldzlara isnad ederek kfre girdiler. Bu sebeple Gldan sihri, tlsmat, kalfatriyat namyla bir nevi hret buldu. Sonra bir takm insan ve cin eytanlar da Sleyman aleyhisselmn devletine kar ksmen bunu ve ksmen de kendi uydurduklar dzmeleri takip ve tatbik etmiler ve bu suretle siyasi, itima bir ok fesadlar evirmiler ve hkmet ve devlet ileri iin bu sihirleri bir ilim diye yayp itibar salamak yoluyla kfr icra etmilerdi. O zamann halk olan srail oullar bunlar onlardan reniyorlard ve milletler arasnda bu yolu takip etmekten geri kalmyorlard. Nitekim Hateml enbiya Efendimizin Peygamber olarak gnderilii zerine Kur'n'n icaz karsnda Allah'n kitab Tevrat' tamamen arkalarna atarak bsbtn bu eytanlara tbi oldular.

Kitabullah arkalarna atarak Sleyman aleyhisselma kar o eytanlarn takip ettikleri eylere uyan (ehli kitap) Yehud kavmi, bu kafir eytanlarn rettii bu iki nevi sihir kitaplarndan koca ile karsnn arasn ayracak eyler renmilerdi. Yani bunlar bu yol ile kar ile koca arasn bile ayrabilecek fesadlar eviriyorlard. Bunu yapabilecek olan kimselerin sihirlerle cemiyetlerde ne byk fitneler karabileceini kyas ediniz. Kar ile kocasn ayranlar, bu kadar kuvvetli bir itima ba kranlar, bu cemiyetlere neler yapmazlar; komular, hemehriler arasnda neler yapmazlar; milletin ferdlerini birbirine mi drmezler? Hkmet ile halknn arasn m amazlar? ihtilller mi karmazlar? Grlyor ki sihrin en byk tesiri ruhlar zerindedir, fikirleri bozar, kalbleri eler, ahlk berbat, cemiyetleri perian eder. Bu bakmdan sihrin asl yoktur diye aldanmamaldr ve byle sihirbazlardan saknmaldr. Bununla beraber bunlar yapanlar Allah Tel'nn izni olmadka kimseye hi bir zarar yapamazlar. Hakik tesir ne sihirde, ne sihirbazda, ne tabiatta, ne ruhta, ne gkte, ne yerde, ne eytanda, ne de melektedir. Hakik tesir sahibi ancak Allah Tel'dr. Fayda ve zarar da ancak O'nun izniyle hsl olur. O halde her eyden nce Allah'dan korkmal ve Allah'n himayesine girmelidir. Ve bunlara kar koymak iin de Allah'n Kitabna sarlmaldr. Allah'n kitabn arkalarna atan bu sihirbazlarn her halde malmdur ki Kitabullah satp da sihri alan bir kimsenin elbette hirette hi bir nasibi yoktur. Bunun sonu apak hsrandr. Allah Tel'nn celli hakk iin, bunlarn kendilerini sattklar ey ne kt eydir amma bilir olsalard. Geri bunlar sihrin sonu ve sihirbazn hiretten nasibi olmadn ve sihre aldanann sonunun apak hsran olduunu bilirler, fakat bir taraftan bu bilgileri ile amel etmedikleri iin hareketleri cahilanedir. Dier taraftan ahiret nasipsizliinin dehetini bilmezler ve sihrin asl zarar dierlerinden ziyade yapanlara ait olacan ve mrlerini nasl irkin bir eyde geirdiklerini bilmezler. Allah Tel'nn rahmetinin geniliine baknz ki kendilerine yine u merhametli nasihati inzal buyurmutur:

Bunlar btn bu ktlkler ile beraber mn edeler de Allah'dan korkarak bu fenalklardan saknsalard, elbette Allah tarafndan verilecek bir sevab btn o yaptklarndan ziyade haklarnda hayr olurdu. Fakat bilir olsalard.

(Neml, Bakara, Sd, Ahzb ve Sebe Sreleri)
10-09-2011 01:03
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Hz. Sleyman'n Saltanat - KaRNeC - 10-09-2011 01:03

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir