escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan Anayasa Vatandalk Ksa ve nemli Bilgiler retmen Sitesi6656 defa grntlendi.

Anayasa Vatandalk Ksa ve nemli Bilgiler

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimii

Mesaj: #1
Anayasa Vatandalk Ksa ve nemli Bilgiler
OSMANLI MPARATORLUÐU VE ANAYASAL GELMELER
1-Osmanl mparatorluu dneminde ilk anayasal gelime, 1808 tarihli Sened-i ttifaktr. 2. Mahmut dneminde, Alemdar Mustafa Paann nderliinde merkezi hkmetle ayanlar arasnda imzalanmtr. Anayasal nitelikte olmayan bir belgedir.
2-Osmanl dneminde anayasal gelimelerin ikincisi, 1839 tarihli Tanzimat Fermandr. Abdlmecit dneminde yaplmtr.
3-Anayasal gelimelerin 3.s 1856 tarihli Islahat Fermandr. Abdlaziz dneminde yaplmtr.
Bunlar hukuk devletine geiin ilk admlardr.

1876 ANAYASASI
1-Osmanl mparatorluunun ilk ve tek anayasasdr.
2-ki meclisli bir anayasadr.
3-Heyeti Ayan yelerini Padiah seer.
4-Meclisi feshetme yetkisi Padiaha aittir.
51908 ylnda 2.Merutiyetin ilanyla yeniden anayasa ilan edilmitir. 1909da da bu anayasa da deiiklie uramtr.

1921 ANAYASASI (TEKLAT-I ESASYE)
1-Yasama, yrtme ve yarg gleri TBMMde toplanmtr. (Gler birlii)
2-Milli egemenlik ilkesinin kabul edildii ilk anayasadr.
3-Trk tarihinin en ksa sreli anayasasdr.
4-TBMM Bakan ayn zamanda Devlet Bakandr.
5-lk ve tek yumuak (kolay deitirilebilir) anayasadr.
6-Kuvvetler birlii ilkesini benimsemitir.

1923 DEÐKLKLER
1-Devletin eklinin Cumhuriyet olduu aka belirtilmitir.
2-Devletin dininin slam, resmi dilinin Trke olduu belirtilmitir.
3-Cumhurbakan, TBMM tarafndan ve Babakan, Cumhurbakan tarafndan atanacaktr.

1924 ANAYASASI
1-Ksa, sabit, salam yapl ve kendi iinde tutarl bir anayasadr.
2-Devlet eklinin Cumhuriyet olduu belirtilmitir.
3-Meclis stnl benimsenmitir.
4-Gler birlii ilkesi benimsenmitir.
5-Meclis hkmeti sistemi ile parlamenter hkmeti sistemi arasnda karma bir hkmet benimsenmitir.
6-1928 de devletin dini slam dr ibaresi kaldrlmtr.
7-1937de Atatrk ilkeleri anayasaya girmi ve laiklik ilkesi benimsenmitir.

1961 ANAYASASI
1-ki meclisli parlamento ( millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) sistemini kabul etmitir.
2-Hukuk devleti ilkesi benimsenmitir.
3-Sosyal Devlet anlay benimsenmitir.
4-Seimlerin; serbest, eit, gizli, tek dereceli genel oy ilkelerine gre yaplaca belirtilmitir.
5-ounluku demokrasi anlayndan oulcu demokrasi anlayna geildi.
6-Temel hak ve hrriyetlerle ilgili geni dzenlemelere yer verilmitir. Temel hak ve hrriyetlerin hangi hallerde snrlandrlaca belirtilmitir.
7. niversitelere TRTye zerk stat tannd.
8. Anayasa mahkemesi kuruldu
9. DPT Kuruldu
10. Milli Birlik komitesi kuruldu
1982 ANAYASASI
1982 Anayasasnn nitelikleri:
1-Atatrk milliyetilii
2-Demokratik devlet
3-Laik devlet
4-Sosyal devlet
5-Hukuk devleti
6-nsan haklarna saygl
Yrtme organ glendirildi
Kuvvetler ayrl ilkesi benimsendi
Ayrntl dzenleme var
Mecliste karar almak kolay
Katlmc demokrasi var
Diyanet ileri bakanl kuruldu

T. C. ANAYASASI
Kuvvetler Ayrm: Devlet organlar arasnda stnlk anlamna gelmeyip; devlet yetki ve grevlerinin kullanlmasndan ibaret olmas ve bununla snrl medeni iblm-ibirliinin bulunmas; stnln ancak Anayasa ve kanunlarda bulunmasdr.
1982 Anayasasnda 177 madde bulunmaktadr.
- 16 geici madde vardr. Toplam 193 madde 7 ksmdan olumaktadr.
Balang ksm anayasa metnine dhildir.

1. KISIM
Genel Esaslar

M.1-Devletin ekli:
Trkiye Devleti bir cumhuriyettir.

M.2-Cumhuriyetin Nitelikleri:
Trkiye Cumhuriyeti; Atatrk milliyetiliine bal, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

M.3-Devletin Btnl, Resmi Dili, Bayra, Milli Mar ve Bakenti:
Trkiye Devleti, lkesi ve milletiyle blnmez bir btndr.
Bayra, ekli kanunda belirtilen, beyaz ay yldzl al bayraktr.
Milli mar, stiklal Mardr.
Bakenti Ankaradr.

1982 ANAYASASINDAK DEÐTRLEMEYECEK HKMLER
1-Milli mar stiklal Mardr.
2-Bakenti Ankaradr.
3-Bayra ay yldzl bayraktr.
4-Trkiye; devleti ve milletiyle blnmez bir btndr.
5-Dili Trkedir.
6-Trkiye devleti bir cumhuriyettir.

M.6.Egemenlik: Egemenlik kaytsz artsz milletindir. Trk milleti egemenliini yetkili organ eliyle kullanr.

M.7-Yasama:
Yasama yetkisi, Trk milleti adna TBMMnindir. Bu yetki devredilemez.

M.8-Yrtme:
Yrtme yetkisi ve grevi, Cumhurbakan ve Bakanlar Kuruluna aittir.

M.9-Yarg:
Yarg yetkisi, Trk Milleti adna bamsz mahkemelerce kullanlr.

M.11-Anayasann Balaycl ve stnl:
Anayasa hkmleri yasama yrtme yarg organlarn idari makamlar ve dier kurulu ve kiileri balar. Kanunlar Anayasaya aykr olamazlar.

Temel hak ve hrriyetlerin nitelikleri:
1.Dokunulmaz
2.Devredilmez
3.Vazgeilmez

M.13-Temel Hak ve Hrriyetlerin Snrlanmas:
Temel hak ve hrriyetler, devletin lkesi ve milletiyle blnmez btnlnn, milli egemenliin, mll gvenliin, kamu dzeninin, genel asayiin, genel ahlak ve saln korunmas amacyla anayasann szne ve ruhuna uygun olarak ancak KANUNLA snrlandrlabilir.
Temel hak ve hrriyetlerle ilgili snrlama demokratik toplum dzeninin gereklerine aykr olamaz ngrld ama d kullanlamaz
Su ve ceza gemie yrtlemez sululuu mahkeme kararyla saptanana dek kimse sulu saylmaz
Yabanclarn temel hak ve zgrlkleri milletleraras hukuka uygun kanunla snrlanabilir.
Temel hak ve hrriyetlerin kullanlmasnn durdurulmas:
1-Sava Bu durumlarda temel hak ve
2-Seferberlik hrriyetlerin kullanlmas ksmen.
3-Skynetim veya tamamen durdurulabilir
4-Olaanst hal
Ancak bu drt durumda bile:
1-Kiinin yasam hakkna maddi ve manevi varlnn btnne dokunulamaz.
2.- Kimse din, vicdan, dnce ve kanaatlerini aklamaya zorlanamaz.

TEMEL HAK VE HRRYETLERN SINIFLANDIRILMASI
KNN HAK VE DEVLER:
1-Kiinin maddi ve manevi varlnn dokunulmazl
2-Zorla altrma yasa
3-Kii hrriyeti ve gvenlii
4-zel hayatn gizlilii
5-Konut dokunulmazl
6-Haberleme hrriyeti
7-Yerleme ve seyahat hrriyeti
8-Din ve vicdan hrriyeti
9-Dnce ve kanaat hrriyeti
10-Dnceyi aklama ve yayma hrriyeti
11-Bilim ve sanat hrriyeti
12-Basn hrriyeti, Sreli ve sresiz yayn hakk, Basn aralarnn korunmas, Kamu tzel kiilerinin elindeki basn d kitle haberleme aralarndan yararlanma hakk
13-Dzeltme ve cevap hakk
14-Dernek kurma hrriyeti, toplant ve gsteri yry dzenleme hakk
15-Mlkiyet hakk
16-Hak arama hrriyeti, Kanuni hkim gvencesi, Su ve cezalara ilikin dzenleme, Ispat hakk
17-Temel hak ve hrriyetlerin korunmas
Zorla altrlma yasanda hi kimse zorla altrlamaz. Ancak hkmllk, tutukluluk ve olaanst hallerde vatandalk devinden kaynaklanan almalar istisnadr.
Herkes kii hrriyeti ve gvenliine sahiptir Hkim karar olmadan yakalama, ancak sust ve gecikmesinde saknca bulunan hallerde yaplr.
Yakalanan ve tutuklanan kii 48 saatte, toplu olarak ilenen sularda 4 gn ierisinde hkim karsna karlr.
Tbb zorunluluklar ve kanunda yazl haller dnda ksnn vcut btnlne dokunulamaz rzas olmadan bilimsel tbb deneylere tab tutulamaz.
zel hayatn gizlilii: konut dokunulmazl, haberleme hrriyeti, basn hrriyeti, sreli ve sresiz yayn hakk, dernek kurma hrriyeti haklar milli gvenlik, kamu dzeni, su ilenmesinin nlenmesi, genel salk ve genel ahlakn korunmas veya bakalarnn hak ve zgrlklerinin korunmas sebepleriyle hkim kararyla snrlandrlabilir
M.20.Hakm karar olmadan kimsenin ustu zel kd, eyas aranamaz.
M.23.Vatandan yurt dna kma hrriyeti vatandalk devi, ceza soruturmas veya kovuturmas sebebiyle snrlandrlabilir.
M.26.Dncenin aklanmas ve yaynlanmasnda kanunda yasaklanm bir dil kullanlamaz
M.32.Dzeltme cevap verme yayn yaplmazsa hakm 7 gn iinde dzeltme yaynnn gerekip gerekmediine karar verir.
Dernekler kanunun ngrd hallerde hakm kararyla kapatlr.
M.34 Herkes nceden izin almadan silahsz ve saldrsz toplant ve gsteri yry hakkna sahiptir.
M.35.Mlkiyet hakk ancak kamu yarar amacyla kanunla snrlandrlr.

SOSYAL VE EKONOMK HAKLAR
1-Ailenin korunmas
2-Eitim ve renim hakk
3-Kylardan yararlanma hakk
4-Kamulatrma
5-Devletletirme
6-zelletirme
7-alma ve szleme hrriyeti
8-alma hakk ve devi
9-Dinlenme hakk
10-Sendika kurma hakk
11-Toplu i szlemesi hakk
12-Grev ve lokavt hakk
13-crette adaletin salanmas
14-Salk hizmetleri ve evrenin korunmas
15-Konut hakk
16-Genliin korunmas ve sporun gelitirilmesi
17-Sosyal gvenlik hakk
18-Tarih kltr ve tabiat varlklarnn korunmas
19-Sanatn ve sanatnn korunmas
20-Devletin iktisadi ve sosyal devlerinin snrlar
M.46 kamulatrma: Devlet ve kamu tzel kiileri kamu yarar nedeniyle karlklarn pein demek artyla zel mlkiyette bulunan tanmaz mallarn tamamn veya bir ksmn kamulatrabilir.
1.Tarm reformunda
2.Byk enerji sulama projelerinde.
3.skn projeleri
4.Yeni orman alanlarnn almas
5.Kylarn korunmas ve turizm de taksitle deme 5 yl iinde yaplr en yksek faizle denir.
iftiye ait araz kamulatrmas pein denir
M.51-i ve s verenler birden fazla sendikaya ye olamaz
Is sendika ve st kurulularnda ynetici olmak iin ii olarak 10 yl bir fiil almak gerekir.
Grev ve lokavtta uyumazlk yksek hakem kurulunca zlr uyumazln her sefasnda bavurulur, kararlar kesindir, bozulamaz. Syas amal grev ve lokavt yaplamaz
alanlar ve iverenler nceden izin almakszn sendika kurabilir, ye olabilir, yelikten ekilebilir. Sendika kurma hakk milli gvenlik kamu dzeni, su ilenmesinin nlenmesi, genel salk ve genel ahlak nedenleriyle kanunla snrlandrlabilir.
-M52 iler ve i verenler karlkl olarak ekonomik ve sosyal durumlarda alma artlarn dzenlemek amacyla toplu i szlemesi yapma hakkna sahiptir. Ayn i yerinde ayn dnem iin birden fazla toplu i szlemesi yaplamaz
-M65 Devlet iktisadi ve sosyal devlerini mali kaynaklarn yeterlilii lsnde yerine getirir.

SOSYAL GUVENLIK BAKIMINDAN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI GEREKENLER
1.Harp ve vazife ehitlerinin dul ve yetimleri
2.Malul ve gaziler
3.Sakatlar
4.Yasllar
5.Korunmaya muhta ocuklar

SYAS HAKLAR VE DEVLER:
1-Trk vatandal
2-Seme ve seilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma
3-Siyasi parti kurma, partilere girme ve partiden ayrlma hakk
4-Kamu hizmetine girme hakk
5-Vatan hizmeti
6-Vergi deme
7-Dileke hakk
Trk anadan veya Trk babadan doan herkes Trktr.
Vatandalktan karlma kararna kar yarg yolu kapatlamaz.

M.67.SECIMLERIN YAPILMA SEKLI
Seimler ve halk oylamas:
1.Serbest.
2.Eit.
3.Gizli.
4.Tek dereceli.
5.Genel oy
6.Ack saym ve dkm esasna gre.
-.Yarg ynetim ve denetimindedir. tirazlar YSK (YUKSEK SECIM KURULUNA )yaplr.
18 yan dolduran her Trk vatanda seme ve halk oylamasna katlma hakkna sahiptir.
Seim kanunlarnda yaplan deiiklikler yrrle girdii tarihten itibaren 1 yl iinde yaplan seimlerde uygulanmaz.
Oy kullanamayacak kiiler:
1-Silhaltnda bulunan erba ve erler
2-Askeri renciler
3-Taksirli sular hari olmak zere hkmller oy kullanamaz.
Ancak tutuklular oy kullanabilir.

M.68-SIYASI PARTIYE UYELIK
Syas partiye ye olabilmek iin 18 yasn doldurmu olmak gerekir.Siyasi partiler nceden izin almakszn kurulurlar.

SIYASI PARTIYE UYE OLAMAYACAK KISILER.
1.Hakm ve savclar.
2 Saytay dahil olmak zere yksek yarg organlar mensuplar
3 Kamu kurum ve kurulularnda alan memurlar
4 Is olmayan dier kamu grevlileri
5.TSK mensuplar
6 Yksek retim ncesi renciler.
M.69.SIYASI PARTILERIN UYACAKLARI ESASLAR.
1 Syas partiler ticari faaliyetlerde bulunamazlar.
2 Syas partilerin mal denetimini Anayasa mahkemesi yapar.
3.Syas partilerin kapatlmas Yargtay Cumhuriyet Basavcsnn aaca dava zerine Anayasa Mahkemesi tarafndan kesin karara balanr.
Siyasi partilerin tzk ve programlar devletin bamszlna, lkesi ve milletiyle blnmez btnlne, insan haklarna, eitlik ve hukuk devleti ilkelerine millet egemenliine ve laik cumhuriyet ilkelerine aykr olamaz. Aykr olmas hali temelli kapatma sebebidir. Anayasa mah. dava konusu fiillerin alna gre siyasi partinin devlet yardmndan tamamen veya ksmen yoksun braklmasna karar verebilir.
4.Temelli kapatlan bir parti bir baka adla aclamaz
5 Syas partinin kapatlmasna sebep olanlar 5 yl sureyle bir baksa partinin kurucu yesi olamazlar. Anayasa mahkemesinin temelli kapatmaya ilikin kesin kararnn resmi gazetede yaynlanmasyla sure balar.
6Yabanc devlet kurulular, gerek veya tzel kiilerden maddi yardm alamazlar.
NOT: Siyasi partinin kapatlmasnda Anayasa mahkemesinin 3/5 oyu art koulmutur.
Mal Bildirimi: Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmalar kanunla dzenlenir. Yasama ve yrtme organlarnda grev alanlar bundan istisna edilemez.
Vatan hizmeti her Trkn hakk ve devidir
Vergi devi:-Herkes mali gcne gre vergi demekle ykmldr.
Vergi yknn adaletli ve dengeli dalm gerekir
Vergi, resim, har ve benzeri mali ykmllkler kanunla konulur, deitirilir veya kaldrlr.
Vergi, resim, har veya benzeri ykmllklerin muaflk, istisnalar ve indirim oranlarnda deiiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
Dileke Hakk: Vatandalar ve karlk esas gzetilmek kaydyla yabanclar kendileriyle veya kamuyla ilgili ikyetlerini yetkili makamlara veya TBMM ne bildirebilirler.
.
TBMM
Genel oyla seilen 550 milletvekilinden oluur

MILLET VEKILI SECILME YETERLILIKLERI:
130 yan doldurmu olmak.
2 En az ilk okul mezunu olmak
3 Askerlik hizmetini yapm olmak
4Kamu hizmetinden yasaklanmam olmak
5 Taksirli sular hari 1 yldan fazla hapis yatmam olmak
6Yuz kzartc su islememek
7 Devlet srrn aa vurmam olmak
8 deolojik ve anarik sulara katlmamak
9 Kstl olmamak

M.77.SECIMLER
Seimler 5 ylda bir yaplr
Meclis veya gerekli artlarn olumas halinde Cumhurbakan bu sre dolmadan seimlerin yenilenmesine karar verebilir
Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni meclisin seilmesine kadar srer.

TBMM SEMLERNN GERYE BIRAKILMASI: Savas nedeniyle seimler TBMM tarafndan 1 yl ertelenebilir.(GERYE BIRAKILIR)

ARA SECIM:
TBMM yeliklerinde boalma olmas halinde ara seime gidilir.
Her seim dneminde 1 kez yaplabilir.
Genel seimler yapldktan sonra 30 ay gemeden ara secime gidilemez
-Boalan yeliklerin says ye tam saysnn % 5 n bulduunda ara seime 3 ay iinde gidilir.
Genel secime 1 yl kala ara seime gidilmez.
Seimlerin genel ynetim ve denetimi Yksek Seim Kuruluna aittir. YSK 7 asl 4 yedek yeden oluur.6s Yargtay, 5 i Dantay dan seilir.
Milletvekilleri btn milleti temsil eder.

yelikle Badamayan ler:
1.Devlet ve kamu tzel kiilerinde ve bunlara bal kurulularn dorudan veya dolayl katld teebbs ve ortaklklarn,
2.Kamu yararna alan derneklerin ve devletten yardm alan vakflarn kamu meslek kurulular,sendika ve bunlarn st kurulular ve teebbslerinde ynetim ve denetim kurullarnda grev alamazlar ,vekil olamazlar.
3.TBMM yeleri yrtme organnn teklif inha atama veya onamasna bal resmi veya zel bir ite grevlendirilemezler. Bir yenin belli bir konuda 6 ay amamak zere Bakanlar Kurulunca geici bir grevi kabul etmesi meclis kararna baldr.

Yasama Sorumsuzluu ve Dokunulmazl:
Yasama sorumsuzluu: TBMM yeleri meclis almalarndaki oy ve szlerinden, Mecliste ileri srdkleri dncelerden; o oturumdaki bakanlk divannn teklifi zerine meclise baka karar alnmadka bunlar meclis dnda tekrarlamak ve aklamaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluu en ksa tanmyla milletvekillerinin sz hrriyetini korur.
Hayat boyu srecek olan sorumsuzluk milletvekilini cezai takibatlara kar mutlak olarak korur.
Sorumsuzluun meclis veya baka bir organ tarafndan kaldrlmas sz konusu deildir.

Yasama Dokunulmazl:
Seimden nce veya sonra bir su iledii ileri srlen bir milletvekili meclis karar olmadka tutulamaz, tutuklanamaz, sorguya ekilemez ve yarglanamaz.
Ar cezay gerektiren sust hali ve seimden nce soruturmasna balamak kaydyla anayasann 14 nc maddesindeki durumlar bu hkmn dndadr.
Seimden nce veya sonra milletvekiline verilmi bir ceza hkmnn uygulanmas yeliin sona ermesine braklr.
Dokunulmazl kaldrlan ye tekrar seilirse baka bir ileme gerek olmadan dokunulmazln elde eder.
TBMM siyasi parti guruplarndan yasama dokunulmazl ile ilgili grme yaplamaz.
Dokunulmazl kaldrlan bir milletvekilinin hangi fiilden yarglanacaksa onunla snrl olarak hakknda kovuturma yaplabilir.
Sorumsuzluk mutlak, dokunulmazlk nispidir.
Sorumsuzluk devaml dokunulmazlk geicidir.

Milletvekilliinin Sona ermesi:
1.Seimlerin sona ermesi.
2.lm.
3.Milletvekilinin cumhurbakan seilmesi
4.Milletvekilinin yerel ynetim organlarna seilmesi.,
Milletvekilliliinin Dmesi:
1.Milletvekilinin istifa etmesi(TBMM Bakanlk Divannn tespiti ile Meclis Genel Kurulunca kararlatrlr)
2. Kesin hkm giyme veya kstlanma haline dmesi. Kesin mahkeme kararnn genel kurula bildirilmesi.
3. Milletvekillii ile badamayan bir grev veya hizmeti srdrmek(Genel Kurulda gizli oyla karar verilir)
4.Meclis almalarna zrsz ve izinsiz olarak bir ay ierisinde toplam 5 bileim gn katlmamak.Meclis Bakanlk Divannn tespiti zerine Genel Kurul ye tam saysnn salt ounluu ile karar verir.
5.Partisinin temelli kapatlmasna sebep olan, milletvekili Anayasa Mahkemesinin temelli kapatlmasna ilikin kesin kararn resmi gazetede yaynlandktan itibaren der.
yeliin dmesine kural olarak meclis genel kurulu gizli oyla karar verir.
Milletvekillii den vekil 7 gn ierisinde Anayasa mahkemesine bavurur. Anayasa mahkemesi 15 gn iinde karar verir.
denek ve yolluklar:
denein aylk tutar en yksek devlet memurunun almakta olduu miktarn ;yollukta denek miktarnn yarsn aamaz.
denek ve yolluklarn en ok 3 ayl nceden denir.

M.87 TBMM NIN GOREVLERI
1 Kanun koymak deitirmek ve kaldrmak.
2 Bakanlar Kurulu ve bakanlar denetlemek babakan dahildir.
3 Bakanlar kuruluna belli konularda kanun hkmnde kararname karma yatks vermek
4 Bte ve kasn hesap kanunlarn grp karara balamak.
5 Para baslmasna ve sava ilanna karar vermek
6 Milletler aras antlamalarn onaylanmasn uygun bulmak.
7 Genel ve zel af ilanna karar vermek.(ye tamsaysnn 3/5 ounluu ile karar verilir.)
8 Kesinleen lm cezalarnn yerine getirilmesine karar vermek

M.88.KANUN TEKLIFI VE GORUSULMESI:
Yasama ilemleri kanunlar ve parlamento kararlar olmak zere ikiye ayrlr.
Kanunlar yapma yetkisi:
1.Bakanlar kurulu.kanun tasars
2.Milletvekilleri kanun teklifi yaparlar.

TBMM DE EKL KANUN NTEL
(Bu Mesaj 20-01-2012 02:15 deitirilmitir. Deitiren : KaRNeC.)
20-01-2012 02:14
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Anayasa Vatandalk Ksa ve nemli Bilgiler - KaRNeC - 20-01-2012 02:14

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Vatandalk zeti (13 Sayfalk) KaRNeC 0 2,453 19-05-2012 08:50
Son Mesaj: KaRNeC
Thumbs Up  KPSS DERS KTAPLARI - htiya Trke, Matematik, Tarih, Corafya, Anayasa camkinoz_61 0 1,372 27-03-2012 09:07
Son Mesaj: camkinoz_61
Thumbs Up  Pagem Akademi KPSS Vatandalk Kitab - 2009 camkinoz_61 0 1,473 03-03-2012 09:47
Son Mesaj: camkinoz_61
  KPSS Yabancil Dil Ders Notlar , Vatandalk , Uluslararas ilikiler , Trke ,Tarih KaRNeC 0 3,408 17-01-2012 09:10
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir