1975 defa görüntülendi.

Kpss Tarih Şifreleri

yelizturkmen
Öğretmen
**


Mesajlar: 6 Katılma Tarihi: 15-08-2012 Rep Puanı: 0 Durum: Çevirimdışı

Mesaj: #1
Kpss Tarih Şifreleri

İmage

1.İnönü bizim için MİLAT oldu...Moskova ant, İstiklal marşı kabulü,Londra konferansı Afganistanla Dostluk ant,Teşkilatı esasiye

Balkan Antantı Devletleri:TaYYaR (büyük harfler) Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya

Vilayet-i Sitte : BESDEV.
Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakır ,Elazığ,Bitlis

Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR...Sırbistan,Karadağ,Romanya

Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAB
yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın Kars,Ardahan,Batum

Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO....Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WİSTKoNTAP
1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal

Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:...
GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.

1. Balkan Harbi : BüYüSeK...
Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ =) Osmanlı

2.Balkan Harbi :YüRüSeK
Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan

Misakı Milli Maddeleri: KABSAR....
Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar, Sınırlar,Azınlık Refarandum

Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleri:BEST-VAN...
Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van

Erzurum Kong Katılmayanlar:MED...
Mardin, Elazığ,Diyarbakır

1.dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR....
Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)
Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)

Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)...
Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam ,Vakit

1. dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS
Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)

Kullandıımız Takvimler: 12HACERİM )
12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)

İlk Türk beylikleri: SAÇDıM...
Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler

İran ile savaşlarımız; KaFeSiN...
Kasrı Şirin, Ferhat paşa anl, Serav anl, Nasuh paşa anl

Atatürk'ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK.... Suriye,Çanakkale,Kafkas

Atatürkün savaştığı cepheler;CAKAS
Conk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr
Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL...
Venedik,Avusturya,Rusya,İran,Lehistan

Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM...
Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..

haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II....
S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova

Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:
GU SAKaL....g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir...

Nabucco projesine ortak olan ülkeler:
RABATA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ.....T ÜRKİYE,A VUSTURYA,M ACARİSTAN,B ULGARİSTAN,A LMANYA,R OMANYA

Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FİJİ....
FRANSA,İNG,JAPON,İTALYA

kadınların sıyası hak sırası: B.M.V
B..eledıye,M..uhtar,V..ekil

Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FİRÇA.....
Fransa, İngiltere, Rusya ,Çin,ABD

Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKİ....
Azınlık,Savaş tazminatı,Kapitilasyonlar,İstanbulun durumu

Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsi S harfiyle başlıyor:.....
S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S-AĞ GARİPLER,S-OL GARPLEER

2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlarConfused-E-V-D-A-M
S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, Daruşurayı askeriye,A sakiri muhammediye,M ızıkayı hümayunII. Mahmut İdare alanındaki yenilikler.PİSNEDİMM
P asaport uygulamasını başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı

Euro kullanmayan ülkeler: İDİ .....
İsveç,Danimarka, ingitere

DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR:CAFeR....
Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat köprülü,e,Refik koraltan

sosyal ve ekonomik haklar :SAKlan ve GEÇ ya da GEÇ ve SAKlan... AYRICA.. karıştırmayın;
konut hakkı.....sosyal ve ekonomik hak
konut dokunulmazlığı......temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..
Sendika kurma,Aile korunması,Konut hakkı,Grev ve lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim hakkı,Çalışma hakkı

Tanzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA....
Tanzimat, İdare,Maliye,Hukuk,Askeriye
SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü

Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.

Osmanlı devletinin donanmalarının yakıldığı yerler sırası ile
İnebahtı
Çeşme
i
Navarin
i
S....inop

Güney çephesinde illerin kurtuluş sırası
Maraş
Urfa , Antep

Mısırda kurulan türk islam dev.
T olunoğulları
E yubiler
M emlükler
A kşitler

Denızcı beylıkler..
C andarogulalrı
A ydınogulalrı
M enteseogulları
K aresıogulları
S aruhanogulları

Doğu Anadolu’daki Volkanik Dağlar (E-ceyle M-ete H-asandan K-estane K-açırdılar)
Erciyes
Melendiz
Hasan
Karacadağ
Karadağ

-- kutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)
-- A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)
-- divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)

Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler: MEBA
Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk

BİD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:
Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık

-- ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri
-- ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim
-- ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut
-- ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi
-- orhun kitabelerini Yoluğ tigin; Bilge kağan, Tonyukuk ve Kültigin adına dikmiştir.
-- Yola bi ton kül dökmüşler(dikmişler)Sevr sntlaşmasındaki başlıklar == SIKBoğazDOY
S ınırlar
I stanbul
K apitülasyonlar
BOĞAZ lar (komisyonu)
D uyunu umumiye (borçlar)
O rdunun terhisi
Y abancı okullar

Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler CiToS
c-umhuriyet halk partisi,
i
t-erakki perver cumhuriyet fırkası,
o
s-erbest cumhuriyet fırkası

LALE DEVRİ ISLAHATLAR ÇİMMEÇK
Ç Çiçek aşısı (ilk)
İ İtfaiye örgütü (ilk)
M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı)
M Matbaa (ilk ÖZEL)
E Elçilikler açıldı (geçici)
Ç Çini imalatı
K Kağıt fabrikası kuruldu

l.MAHMUT HKH

H endesehane
K apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)
H umbaracıocağı

III. MUSTAFA MuSTafa MEsT

M Mühendishane-i Bahr-ı Hümayûn
Es Esham Senedi
sT sürat Topçuları

l.ABDÜLHAMİT GEMUCİ' den aklınıza gelsin... GYMUCİ
G-Gemi yapımı
Y-Yeniçeri sayımı
M-Maliye ve saray giderleri düzenlendi
U-Ulûfe alım-satımı yasaklandı
C-Cülûs bahşişi kaldırıldı
İ-İstihkam okulu açıldı

lll.SELİM
Fransızca - YEMMİN

Fansızca - Devletin resmi yabancı dili oldu ve okullarda okutulmaya başlandı.
Y- Yerli malı kullanımına teşvik
E- Elçilikler sürekli hale getirildi
M- Mühendishane-i Berr-i Hümayûn
M- Matbaa ( ilk DEVLET matbaası)
İ- İrad-ı Cedid
N- Nizam-ı Cedid

II.MAHMUT MEMUR - TABİP – SSMMÖV MEMUR
M- Müsadere kalktı
E - Eşkinci ocağı kuruldu
M- Maarif-i Adliye kuruldu
U- Ulûm-u Edebiye kuruldu
R- Resmi kıyafet (memura) zorunlu kılındı

TABİP

T- Takvîm-i Vakay-i çıkarıldı
A- Asakir-i Mansûre-i Muhammediye (yeniçerinin yerine)
B- Bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu
İ- İlk nüfus sayımı yapıldı
P- Posta teşkilatı kuruldu

SSMMÖV

S- Sened-i İttifak imzalandı
S- Sekban-ı Cedid kuruldu
M- Muhtarlıklar kuruldu
M- Memura maaş bağlandı
Ö- Öğrenci gönderildi yurtdışına
V- Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu...

Osmanlıyı Bitiren Olaylar
mondros ve sevr osmanlının fiilen
mudanya hukuken
saltanatın kaldırılması resmen

*Sırayı değiştirmeden okuyun,
''Şehzade Süleyman, Selimiye de...''
Çıraklık,kalfalık ve ustalık eserleri mimar sinanın
İstanbullu Alemder peyami-Sabah Aydede olmak için Ümİtlendi ))

*Milli mücadele karşıtı yayınlar....
İstanbul
Alemdar
Peyami-Sabah
Aydede
ümit

*Atatürk'ün kuruluşunda rol oynadığı yayınlar AHİM
Anadolu Ajansı
Hakimiyet-i Milliye
İrade-i Milliye
Minber

Anadolu Selçuklu Divan Çeşitleri: VİPTA-Y-İN Y harfi joker
V ezaret divanı
İ şrafdivanı
P ervane divanı
T uğra divanı
A rz divanı
İ stifa divanı
N iyabet-i Saltanat

1.dünya savaşında kurulan yeni uluslar:PALYaÇoM
Polonya
Avusturya
Letonya
Yogoslavya
Çekoslovakya
Macaristan

MUSTAFA DENİZLİ SÜRATLİ TOPÇULAR İÇin BORÇLANDI
MUSTAFA(III. MUSTAFA)
DENİZLİ::: MÜHENDİSHANE-İ BAHRİ HUMAYUN
SÜRATLİ TOPÇU: SÜRAT TOPÇU OCAĞI
İÇin BORÇLANDI: İÇ BORÇLANMA

HABER AL SAT
HAVZA GENELGESİ
AMASYA GENELGESİ
BALIKESİR KONGRESİ
ERZURUM KONGRESİ
R
ALAŞEHİR KONGRESİ
L
SİVAS KONGRESİ
AMASYA GÖRÜŞMELERİ
TEMSİL HEYETİNİN ANKARA'YA GELMESİ

BATI CEPHESİ SAVAŞLARI SIRASI: BİR İKİ KaSaB
• I. İNÖNÜ
• II. İNÖNÜ,
• KÜTAHYA -ESK,
• SAKARYA,
• BÜYÜK TAARRUZ

OSMANLIDA SALYANELİ (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)
• M= MISIR
• H= HABEŞ
• B= BASRA
• B= BAGDAT
• T= TUNUS
• T= TARABLUSGARP
• C= CEZAYİR
• Y= YEMEN

II.Mahmuttan sonra gelen padişahları karıştırıyorsanız;yukardan aşağı okuyun
• M –a- h- mut
• E-- z -a
• C-- i -m
• i ---z -i
• T------t

Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KİN
• KAYSERİ
• İZNİK
• NİĞDE

DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR: CAFeR
• Celal bayar
• Adnan menderes
• Fuat köprülü
• e
• Refik koraltan

ANADOLU BEYLİKLERİ--------(GEMiCi HAKKO)
• G.germiyanoğulları
• E..Eretma devleti
• M..menteşeoğulları
• C..candaroğulları
• H..HAMİTOĞULLARI
• A..Aydınoğulları
• K..karamanoğuları
• K..karesi oğulları
• O..Osmanoğulları

İlk Türk beylikleri
Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A)
S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar


Osmanlı kuruluş dönemi savaşları şifre:KMS SINAVI II
1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.
2.Maltepe savaşı:palekanon savaşıda denilir.
3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.
4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.
5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.
6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.
7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.
8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.
9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.
18-08-2012 02:54
Bul Rep Ver Alıntı
« Önceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
Kpss Tarih Şifreleri - yelizturkmen - 18-08-2012 02:54

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
Smile KPSS için Tarih Testleri, Özet ve Kitapları +Tarih Atlası kpss2014 4 1,850 30-12-2016 05:46
Son Mesaj: duhoc76ftxcrw
Rainbow 2014 Tüm Kpss Türleri Sınava Hazırlık Doküman Platformu( Tıklamayan Kalmasın) kpss2014 0 1,152 17-04-2014 03:13
Son Mesaj: kpss2014
  FEM Tarih Soru Bankası İndir Bedava Yeliz 2 20,975 10-12-2013 10:15
Son Mesaj: KaRNeC
  Kpss Tarih Hap Bilgiler ! KaRNeC 0 4,434 24-09-2013 02:54
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

tanıtım haberi- son haberler- haber- kahramanmaraş haberleri- saç ekim- kahramanmaraş kurs merkezi- -

Öğretmen Sitesi

Öğretmen SiteleriÖğretmen Sitesi | İletişim | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Mobile Version | RSS

Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2017 MyBB Group.

MyBB & SEO İnSiDe

ÖğretmenSitesi.İnfo Google Gizlilik Politikasına riayet etmektedir