escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan lk Okuma Yazma Nedir, Nasl Yaplr, Tm Bilgiler - retmenler in retmen Sitesi6858 defa grntlendi.

lk Okuma Yazma Nedir, Nasl Yaplr, Tm Bilgiler - retmenler in

KaRNeC
Site Kurucusu
*******


Mesajlar: 19,204 Katlma Tarihi: 26-02-2011 Rep Puan: 123 Durum: evirimd

Mesaj: #1
lk Okuma Yazma Nedir, Nasl Yaplr, Tm Bilgiler - retmenler in
mage

Gnmzn ve gelecein rencilerinin yetitirilmesinde, ilk okuma-yazma retiminin amac; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandrlmas deil, ayn zamanda dnme, anlama, sralama, sorgulama, snflama, iliki kurma, analiz-sentez yapma ve deerlendirme gibi zihinsel becerilerin de gelitirilmesini iermektedir. Bu srete Trkeyi doru, etkili ve gzel kullanma, iletiim kurma, problem zme, karar verme, renmeyi yaam boyu srdrme gibi becerilerin de gelitirilmesi beklenmektedir. Buradan hareketle, ilkretim birinci snftan itibaren etkili bir okuma-yazma retimini gerekletirmek; dnen, anlayan, sorgulayan, renmeyi renen, bilgiyi kullanabilen ve sorun zebilen bireylerin yetimesi amalanmtr.
an gereklerine ve rencinin geliim dzeyine uygun bu becerilerin gelitirilmesi; baz eitim yaklam ve modellerini gz nnde bulundurulmasn gerektirmektedir. Bunlar: oklu Zek, Yaplandrmac Yaklam, Beyin Temelli renme, renci Merkezli renme, Bireysel Farkllklara Duyarl retim gibi yaklam ve modeller olmaktadr. Bu yaklam ve modeller erevesinde gelitirilen yeni Trke retim Program’nda ilk okuma – yazma retimine ayr bir nem verilmi ve yntem olarak Ses Temelli Cmle Yntemi’nin kullanlmas n grlmtr.
Trke retim Program’nda ilk okuma-yazma retimi Trke retiminin be renme alan ile birlikte ele alnm; ierik, yntem ve uygulamaya ilikin bilgiler ayrntl olarak verilmitir.
Aada Ses Temelli Cmle Yntemi’nin zellikleri, ilkeleri, aamalar ve uygulanmas aklanmaktadr:

SES TEMELL CMLE YNTEM
Ses Temelli Cmle Yntemi’nde, ilk okuma-yazma retimine seslerle balanmaktadr. Anlaml btn oluturacak birka ses verildikten sonra seslerden, hecelere, kelimelere ve cmlelere ulalmaktadr. lk okuma-yazma retimi, cmlelere ksa srede ulalacak ekilde dzenlenmektedir.
Okuma ve yazma, ilk okuma-yazma retimi boyunca birlikte srdrlmektedir. Okunan her ge yazlmakta; yazlanlar da okunmaktadr. Yaz retiminde, rencilerin geliimine uygun olan bitiik eik yaz harfleri kullanlmaktadr.
Ses Temelli Cmle Ynteminin zellikleri
Ses Temelli Cmle Yntemi’nin zellikleri yle sralanabilir:
*
Ses Temelli Cmle Yntemi’nde ilk okuma-yazma retimi, dinleme, konuma becerilerinden kopuk, sadece okuma-yazma becerilerini gelitirme olarak deil; Trke retiminin be renme alan ile birlikte yrtlmektedir.
*
lk okuma-yazma retimine seslerle balanmas, seslerin birletirilmesi ile anlaml heceler, kelimeler oluturulmas ve cmlelere ulalmas rencinin, bilgileri yaplandrmasn kolaylatrmaktadr. Ses Temelli Cmle Yntemi, bu ynyle yaplandrc renme yaklamna uygundur.
Bu yntem; tek tip, belirli kalplara sktrlm ve belirli saydaki cmlelerle ilk okuma-yazma retimi yerine; oklulua ve eitlilie arlk vermektedir. Bu nedenle ilk okuma-yazma, retim srecinde rencilerin ok sayda ve eitli hece, kelime, cmlelerle, okuma-yazma renmelerini gerekli klmaktadr.
rencilere sunulan zengin ierik, onlarn temel dnme becerilerini, yaratclklarn ve zek alanlarnn geliimine katk salamaktadr.
Okuma-yazma retiminde ilerleme, kolaydan zora doru belirli bir sra iinde yrtlmektedir.
lk okuma-yazma renmeye yeni balayan rencinin dikkat dzeyine uygun bir yntemdir. Ses Temelli Cmle Yntemi renme-retme srecinde rencinin dikkat dzeyinin geliimine katkda bulunmaktadr.
Yntemin bir gerei olarak ilk okuma-yazma retiminde ses, harf, hece, kelime, cmle ve metin oluturma sras izlenmektedir. Bu sre, rencinin cmle kurma ve metin oluturma becerilerinin geliimine katk salamaktadr.
renciler hece, kelime, cmle ve metin oluturma srecine bizzat katldklarndan bu yntem rencilerin yaratcln gelitirici olmaktadr.
Bu yntemle ilk okuma-yazma retiminde, ok sayda hece, kelime, cmle ve metinlerle allmaktadr. Bu durum rencilerin cmleleri ezberlemesini engellemekte; tam tersine, cmleyi anlayarak renmesini gerektirmektedir. Bylece rencilerin anlama dzeyleri gelimektedir.
*
Trkede her harf bir sesi karladndan bu yntem Trkenin ses yapsna uygundur.
*
rencilerin duyduu ve kard seslerin bilincine varmas salanmakta; rencilerin dil geliimine (doru telffuz, akclk, sesleri ayrt etme vb.) katkda bulunulmaktadr.
*
rencilerin btn sesleri renmesi, yazma srecinde kelimeleri doru yazmalarn kolaylatrmaktadr.
*
renciler yaz ile konuma arasndaki benzerlikleri grmekte, yaznn harflerin birletirilmesiyle konumann ise seslerin birletirilmesiyle yapldn anlamaktadr.
*
rencilerin szl dilden yazl dile gemesini kolaylatrmaktadr.
*
rencilerin ilk okuma-yazmay renme srecinde bireysel, zihinsel ve sosyal geliimlerine katk salamaktr.

Ses Temelli Cmle Ynteminin lkeleri
lk okuma-yazma retim srecinde dikkat edilecek ilkeler unlardr:
1. rencinin n bilgilerinden hareket edilmelidir.
2. Arlkl olarak sentez yntemi kullanlmaldr.
3. zellikle ve ncelikli olarak anlaml heceler elde edilmelidir.
4. Aadaki ltlerle oluturulacak hecelerin:
Kolay okunmas.
Dil de kullanm sklna sahip olmas.
Anlamnn ak ve somut olmas.
Anlam grselletirilebilir olmas (canlandrlabilir, resmedilebilir vb.).
lek hece yapsna sahip olmasna dikkat edilmelidir.
5. Ksa srede cmlelere ulalmaldr.
6. mknlar lsnde grsellere bavurulmaldr.
7. Somut gelerden yararlanmaya arlk verilmelidir.
8. Hece tablosu hibir ekilde kullanlmamaldr.
9. renilenlerin kalcl salanmaldr. Bu amala aadaki etkinlikler kullanlabilir:
Yeni renilenleri nceki renilenlerle ilikilendirme.
renci defterlerine yazma.
Okunan ve yazlanlar sergileme.
alma kitaplarnda yer alan etkinlikleri yapma.

Ses Temelli Cmle Yntemi’nin Aamalar
Ses Temelli Cmle Yntemi’ne greilk okuma-yazma retimi aadaki aamalar izlenerek gerekletirilir:

1. lk okuma-yazmaya hazrlk
2. lk okuma-yazmaya balama ve ilerleme
Sesi hissetme ve tanma
Sesi okuma ve yazma
Sesten, heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cmleler oluturma
Metin oluturma
3. Okuryazarla ulama
4. lk okuma-yazma almalarnda dinleme, konuma, okuma, yazma, grsel okuma ve grsel sunu birlikte ele alnmaldr. Btn almalar, Trke retim Program’nn 1. snf dzeyindeki kazanmlarn gerekletirilmesine ynelik dzenlenmelidir.
. Bitiik Eik Yaz
lk okuma-yazma retimine bitiik eik yaz ile balanacak ve btn yazlar bitiik yaz ile yazlacaktr. Bitiik eik yaz kullanmna ilikin aklamalar aada verilmektedir:
lk okuma-yazma renmeye balayan rencilerin, kalemi ellerine ilk aldklarnda eik ve dairesel izgiler izdikleri gzlenmektedir. Bu durum rencilerin bitiik eik yazya geiini kolaylatrmaktadr.
renciler anatomik yaplar gerei kalemi eik olarak tutmaktadrlar.
Bitiik eik yaznn akc ve kesintisiz olmas, soldan saa doru yaz ynn desteklemektedir.
Bitiik eik yaz, geri dnlere izin vermemektedir. Bu durum yaznn akc ve doru ynde geliimini salamaktadr.
Bitiik eik yaz, harflerin doru yazmn desteklediinde harflerin yazl ynlerinin kartrlmas sorununun ortaya kmasn nlemektedir.
Bitiik eik yazdaki sreklilik, dncedeki sreklilik ile rtmekte ve birbirini desteklemektedir. Bylece yazda kazanlan bu akclk okuma becerisine de yansmaktadr.
Dik temel harflerin ardndan bitiik eik yaz harfleri ile yazmaya balayan renciler bitiik eik yazya geite glk ekmektedirler. Bu nedenle ilk okuma-yazma retimine bitiik eik yaz ile balanmaldr.
Yaplan aratrmalar, rencilerin bitiik eik yaz harflerini yazmada bir problemle karlamadklarn ve bu yaz trnden zevk aldklarn gstermektedir.
Bitiik eik yaznn estetik grnm, rencilerin estetik bir bak as gelitirmelerine yardmc olduundan, onlarn sanatsal geliimlerine katkda bulunmaktadr. Bitiik eik yaz retimi ile resim ve mzik derslerinin retimleri arasnda iliki bulunmaktadr.
Bitiik eik yaz alkanl, rencilerin dier yaz karakterleriyle yazlm metinleri okumalarnda problem karmamaktadr. rencilerin, deiik stillerde yazlm harfleri tanmakta ve okumakta glk ekmediklerini deneysel almalarla ispatlanmtr.
Bitiik eik yaz, sentez yntemine uygun olduundan Ses Temelli Cmle Yntemi ile ilk okuma-yazma renme srecini kolaylatrmaktadr.lk Okuma-Yazmaya Hazrlk
lk okuma-yazmaya hazrlk aamasnda; genel hazrlk, okumaya hazrlk ve yazmaya hazrlk olmak zere tr alma yaplmaldr. Bunlar:
a. Genel Hazrlk
rencilere, snf ortamna, arkadalarna ve retmenlerine almalar iin okulun ilk gnnden itibaren rahat iletiim kurabilecekleri bir ortam sunulmaldr. Bunun iin oyunlar, dramalar, arklar, bilmeceler birer ara olarak kullanlarak rencilerin, ilk okuma-yazma almalarna ynelik olumlu tutum gelitirmeleri salanabilir.
Ayrca renciler eitli ynleriyle (grme, iitme, geirdii hastalklar, aile ve sosyal durumu vb.) tannmaya allmal, snf ortamnn dzenlenmesinde ve ilk okuma-yazma retiminde bunlar dikkate alnmaldr. ocuklarn geliimi dzenli aralklarla kontrol edilmeli; aileler, yaplmas gerekenler hakknda bilgilendirilmeli, onlarn destei alnmal.
b. Okumaya Hazrlk
Okumaya hazrlk aamasnda; oturma, kitab tutma ve ama, grsel okuma ve okumaya zendirme etkinlikleri nerilmitir. Bu etkinlikler aada aklanmaktadr. Bu aamada, rencinin durumuna gre daha farkl etkinlikler de yaplabilir.
1. Oturma: lk okuma-yazma almalarnda dnce akn artran, anlamay ve almalar kolaylatran oturma ekline dikkat edilmelidir. rencilerin srada yanl oturmalarna ve eilerek almalarna izin verilmemelidir.
2. Kitab tutma ve ama: Gz ile kitap arasndaki en uygun uzakla dikkat ederek rencilere kitab nasl tutmalar ve sayfalar nasl amalar gerektii gsterilmelidir.
3. Grsel okuma: Okuma almalarndan nce rencilerin grselleri tanma, anlama, yorumlama ve anlatma becerileri gelitirilmelidir. Bu amala u almalar yaplabilir:
Grd bir resmi tanma, dierlerinden ayrt etme,
Grsellerde grd ayrntlar anlatma,
Sylenen kelimenin grsel karln bulma,
Sylenen cmleye uygun resimleri bulma,
Sorulan bir soruyu grsellerden yararlanarak cevaplama,
Grsellerden yararlanarak hikye oluturma,
Grsellerden yararlanarak oluturulan bir hikyedeki kahraman, olay, yer, zaman hakknda konuma.
4. Okumaya zendirme: retmen, rnek okuma yaparak rencileri okumaya zendirmelidir. Bu amala u almalar yaplabilir:
Hikye, masal, fkra, iir, ark, tekerleme vb. okuma.
Resimli hikyeleri okuyormu gibi anlatmalarn salama.
c. Yazmaya Hazrlk
Yazmaya hazrlk olarak aada el hareketleri, boyama, kalem tutma, serbest izgi almalar verilmektedir. rencilerin gelime durumuna gre daha farkl almalarda yaplabilir.
1. El hareketleri: Yazmaya balamadan nce rencilerin eitli oyunlarla el kol kaslar gelitirilmelidir. Bu almalarla rencilerin kas esneklii salanmaldr. Bu amala aadaki etkinlikler yaplabilir:
Parmaklar kullanarak arklar syleme. rnein, “sa elimde be parmak, sol elimde be parmak…” arksnn sylenmesi.
Parmak ular ile sra zerine vurarak yamur yama sesinin kartlmas (hafif yamur, iddetli yamur, gk grlts taklitleri).
Direksiyon evirme hareketiyle saa ve sola doru dnler yapma.
Elma, armut toplama veya parmaklarn ap kapatarak far yakp sndrme taklidi yapma.
2. Boyama: eitli boya kalemleriyle resim yapma etkinlikleri yaplabilir.
3. Kalem tutma: Kalem tutmann ilk okuma-yazma retimi asndan ayr bir nemi bulunmaktadr. rencilerin bu aamada edinecekleri alkanlklar mr boyu srmektedir. rencinin, kalemi yanl tutmas, ellerinin abuk yorulmasna neden olmakta ve gzel yaz yazmasn engellemektedir. Bunu nlemek iin retmen, her rencilerin kalem tutuunu gzlemleme kalemi doru tutma alkanl kazanmalarn salamaldr.
4. Serbest izgi almalar: Serbest izgi almalar bitiik eik yazya hazrlayc nitelikte olmaldr. rencilere eitli resimler yaptrlr. Yaplan bu almalarn evrede grlen ve bilinen varlk ve nesnelerden rneklendirilmesi rencinin evresiyle btnlemesi ve yaptklarn anlamlandrmas bakmndan nemlidir. Bu aamada u almalar yaplabilir:
Karalama (ku yuvas, ember, bulut yapma).
Srekli ve eik izgiler izme (dalga, ylan, halat vb.)
5.Dzenli izgi almalar: Bu aamada yaplacak izgi almalar, harfleri yazmaya hazrlk niteliindedir. Bu amala u almalar yaplabilir:
ki izgi tek aralktan oluan satr aralna izme: ki satr izgisinin aras 2 cm olmaldr.
Drt izgi aralktan oluan satr aralna izme: D iki izgi aras 2 cm olmaldr.
Drt izgi aralktan oluan standart yaz aralnda alma: D iki izgi aras 1.3 cm olacak ekilde dzenlenmelidir.
lk Okuma-Yazmaya Balama ve lerleme
Bu aamada sesi hissetme ve tanma, sesi okuma ve yazma, sesten anlaml heceler, kelimeler ve cmleler oluturma ile metin oluturma almalar yaplmaktadr.
a. Sesi Hissetme ve Tanma
Sesi hissetme ve tanma aamas tantlacak sesin renciler tarafndan fark edilmesini salamaya yneliktir. Bu aamada aadaki alma ve etkinlikler yaplmaldr:
1. Ksa ykler anlatma, drama yapma, tekerleme ya da ark syleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir.
2. Sesin getii kelimeler rnekler buldurulur ve bu kelimeler sylenirken ilgili ses vurgulanr (renciler rnekler vermeye zendirilir.).
3. Grsellerden yararlanlarak sesi ayrt etme almalar yaplr (Sesin bulunduu ve bulunmad kelimelerin resimleri gsterilerek rencilerden bu kelimelerde ilgili sesin geip gemediini belirlemeleri istenir).
b. Sesi Okuma ve Yazma
Sesin yazdaki sembol olan harflerin yazdrlmasnda unlara dikkat edilmelidir:
1. retmen bu harfin nasl yazldn tahtada gstermeli ve harfi rencilerle birlikte okumaldr.
2. Altrma kitabndaki byke izilmi harfin zerinden ok ynnde yazma almas yaptrlarak renciler harfin yazlna hazrlanmaldr.
3. rencilerin, satr aralklarna (drt izgi aralk) yazlm harf rneklerinin stnden kalemleriyle gitmeleri salanmaldr.
4. renciler drt izgi, aralktan oluan satr aralarna harfleri yazmal; rencilerin yazdklar harflerin doru yazm ve seslendirilmesine zen gsterilmelidir.
5. Yazlmas zor olan (a, A, k, y, g, G, f ) harflerden nce, bu harflerin yazmna ynelik hazrlayc izgi almalar yaplmaldr.
6. Seslerin(harflerin) retiminde alfabedeki sralama deil; aada verilen sralama ele alnmaldr. Bu sralamada Trkenin ses yaps, harflerin yazm kolayl, anlaml hece ve kelime retmedeki ileklik dikkate alnmtr. Ayrca, bu gruplardaki baz seslerin (harflerin) yerleri deitirilerek farkl gruplamalar da yaplabilir. Ancak bu dzenleme Trke retim Program’nn anlayna, tematik yaklama ve ses temelli cmle yntemine uygun olmaldr.
Ses (Harf) Gruplar
E, L, A, T
, N, O, R, M
U, K, I, Y, S, D
, B, , , Z,
G, C, P, H
, V, F, J
1. Grup : e, l, a, t
2. Grup : i, n, o, r, m
3. Grup : u, k, , y, s, d
4. Grup : , b, , , z,
5. Grup : g, c, p, h
6. Grup : , v, f, j
7. Byk harfler verilirken oluturulan kelime ve cmlelerden yararlanlabilir. Bunun iin zel adlarn yazm kuralndan, cmleye byk harfle balama kuralndan hareket edilebilir. rnein “ela” kelimesi retildiinde bu kelimenin farkl anlamlar zerinde durularak insan ad olan “Ela” kelimesinin yazm ekli gsterilmelidir. Elde edilen byk harfin yazm ekli zerinde durulmaldr.
*
Bitiik eik yazda C,,I,,J,O,,P,S,,U,,V,Z harflerinin byk ve kkleri benzerdir.
Bitiik eik yazda, harfler stten balanr ve harflerin noktalar ve noktalama iaretleri kelime yazm bittikten sonra konur.
Bitiik eik yazda “F, N, P, V, T ” harfleri yazl zellii bakmndan kendinden sonra gelen kk harfle balanmaz. Byk harf yazldktan sonra kalem kaldrlr.
rnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan, Temel
*
Bitiik eik yaz byk harfleri ile kelime yazlrken harfler birletirilmez.
rnek : A N K A R A
8. Rakamlar matematik dersi program ile balantl olarak birinci ses grubundaki ses retimi tamamlandktan sonra aamal olarak verilmeye balanmaldr.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
c. Heceler, Kelimeler ve Cmleler Oluturma
lk okuma-yazma retiminin en nemli aamas heceler retme, hecelerden kelimeler, kelimelerden de cmleler oluturmadr. Bu aamada aadaki almalar yaplmaldr:
1. Verilen ilk iki sesin ardndan bu seslerle ilgili hecelere ulalmaldr.
2. Elde edilen hecelerle okuma ve yazma almalar yaplmaldr.
3. Verilen her yeni ses, nceki renilenlerle ilikilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluturulmaldr.
4. Her ses grubu tamamlandktan sonra yaplan almalar gzden geirilip deerlendirilmeli bir sonraki ses grubuna geite rencilerin daha nce verilenleri renmi olmalarna dikkat edilmelidir.
5. Sesler verildike retilen heceler artacak bunlara bal olarak kelime ve cmle oluturma sreci de kolaylaacaktr. Bu srete elde edilen kelimelerden; zel adlarda cmle balarnda byk harf yazm ve kullanmndan e zamanl olarak yaralanlmaldr.
6. Elde edilen kelime ve cmlelerin anlamlar zerinde durulmaldr.
7. renciler, kelime ve cmle oluturmaya zendirilmelidir. Oluturulan kelime, cmleler okunmal ve yazlmaldr.
. Metin Oluturma
renilen kelimelerden ve cmlelerden yararlanlarak metin oluturulmaldr. Metin yazdrlrken doru yazmaya ve yaz estetiine zen gsterilmelidir. renciler yazlarn drt izgi aralktan oluan satr izgilerine yazmaldrlar. Ayrca kendi oluturduklar farkl metinleri okumalar tevik edilmelidir.
. OkurYazarla Ulama
Aama ilk okuma-yazma retim srecinin son aamasdr. Buna serbest okuma yazma aamas da denilmektedir. rencilerin iirleri, tekerlemeleri, hikyeleri ve okuma kaynaklarndan setikleri metinleri snftaki arkadalarna okumalar salanmaldr. Ayrca kendilerini yazl olarak ifade etmeleri ve yazlanlar okuyarak paylamalar salanmaldr. Yazlarn tek izgili defter satr zerinde yazmaldrlar.


29-08-2012 08:26
Web Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
lk Okuma Yazma Nedir, Nasl Yaplr, Tm Bilgiler - retmenler in - KaRNeC - 29-08-2012 08:26

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  1. Snf retmenleri in Kaynak Sayfas 2013 KaRNeC 1 2,823 20-01-2013 08:40
Son Mesaj: Seda zeken
  lkokuma in Harf - Hayvan Anlaml renme Resimleri KaRNeC 0 6,368 02-09-2012 09:41
Son Mesaj: KaRNeC
  lkokuma Yazma ile ilgili tm almalar KaRNeC 0 2,964 15-04-2011 08:38
Son Mesaj: KaRNeC
  lk Okuma Yazma Gnl Mustafa Unal 0 2,205 02-03-2011 02:30
Son Mesaj: Mustafa Unal

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir